Home | Tâm thư Tịnh Độ | Câu 406. Ly tướng

Câu 406. Ly tướng

Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Câu 406 : Ly tướng

Phật Tử hỏi :

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa Thầy,

Kinh Kim Cang nói : "Dĩ tam thập nhị tướng kiến Như Lai" (dùng ba mươi hai tướng để thấy Như Lai), lại nói : "Ư pháp bất thuyết đoạn diệt tướng" (đối với pháp, chẳng nói đến tướng đoạn diệt), như vậy có ý nghĩa gì thưa Thầy ?

Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy,

Con thành kính tri ân Thầy.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Đáp :

A Di Đà Phật

1. Đó là như kinh Kim Cang nói : "Dĩ tam thập nhị tướng kiến Như Lai" (dùng ba mươi hai tướng để thấy Như Lai), lại nói : "Ư pháp bất thuyết đoạn diệt tướng" (đối với pháp, chẳng nói đến tướng đoạn diệt), có ý nghĩa bảo quý vị hãy lìa tướng từ ngay nơi tướng.

2. Trên thực tế, có thể lìa tướng hay không ? Chắc chắn chẳng thể lìa tướng! Vì sao ? Vì tướng là tánh, nếu quý vị tách lìa tướng, tánh cũng chẳng có, há có lẽ ấy ? Nói cách nào cũng chẳng suông! Chắc chắn không thể lìa tướng! Bảo quý vị "lìa tướng" chính là bảo quý vị đừng chấp tướng, "không chấp" là gì ? Trong tâm đừng nghĩ tới nó, chớ nên chấp trước nó, đó là "lìa tướng".

3. Tâm phải thật sự thanh tịnh. Lục Tổ nói "vốn chẳng có một vật", chẳng phải là bên ngoài vốn chẳng có một vật, bên ngoài thứ gì cũng có, nhưng trong tâm chẳng có. Chư vị phải biết : "Lìa tướng" là tâm lìa tướng, chẳng phải là thân lìa tướng, thân chẳng lìa được! Ví như cái thân, ta lìa tướng bèn vào chốn núi thẳm, tìm một cái hang để tu hành trong ấy. Quả núi đó vẫn là tướng, hang vẫn là tướng, quý vị vẫn chẳng có cách nào rời lìa!

4. "Lìa" là tâm lìa! Tâm thanh tịnh, chẳng nhiễm, chẳng chấp hết thảy các pháp. Chúng tôi nói rõ hơn một chút thì là chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước hết thảy các pháp! Đó là "lìa".

A Di Đà Phật.

Thích Minh Tuệ

Thêm tin, bài này vào Mạng xã hội của quý vị: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg  • email Email quý vị giới thiệu bài này
  • print Bản dành để in ra
  • Plain text Text