Home | Tâm thư Tịnh Độ | Câu 407. Bất thoái chuyển

Câu 407. Bất thoái chuyển

Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Câu 407 : Bất thoái chuyển

Phật Tử hỏi :

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa Thầy,

Kinh nói : Thông thường người tu hành, phải hành trì qua hai tăng kỳ kiếp, đến Bát Địa Bồ tát mới đạt Tam bất thoái, thế mà người tu Tịnh độ hễ vãng sanh liền đạt Tam Bất thoái, và từ đó không thoái chuyển mà tiến tu cho đến ngày thành Phật. Sao mà dễ dàng như vậy thưa Thầy ?

Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy,

Con thành kính tri ân Thầy.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Đáp :

A Di Đà Phật

1. Người tu Tịnh độ hễ vãng sanh liền đạt Tam Bất thoái, và từ đó không thoái chuyển mà tiến tu cho đến ngày thành Phật, đây không phải do sức tu hành của người ấy mà là nhờ vào sức gia trì của Phật A Di Đà và hoàn cảnh đặc biệt của thế giới Cực Lạc.

2. Tam Bất thối là Vị bất thối, Hành Bất thối và Niệm bất thối mà tôi đã nói rõ trong sách "Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp" (câu 37, phần B- Kiến giải, trang 135).

3. Sách Thập Nghi Luận nói có năm nhân duyên được Bất thoái :

  1. Ðược nhiếp trì trong biển đại bi đại nguyện của Phật Di Ðà nên được Bất Thoái.
  2. Phật quang thường chiếu nên tâm Bồ Ðề niệm niệm tăng trưởng, vì thế được Bất Thoái.
  3. Ánh núi sắc rừng, hoa cười chim hót, cát vàng ao báu, gió phong thổi động, vàng châu chuông khánh… đều có thể diễn nói pháp âm mầu nhiệm, tự nhiên vang vọng, khiến người nghe thường niệm Tam Bảo vì thế được Bất Thoái.
  4. Các bạn hữu thuần là Bồ Tát nên được Bất Thoái.
  5. Thọ mạng vĩnh kiếp, ngang bằng với thọ mạng của Phật nên được Bất Thoái.
A Di Đà Phật.

Thích Minh Tuệ

Thêm tin, bài này vào Mạng xã hội của quý vị: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

  • email Email quý vị giới thiệu bài này
  • print Bản dành để in ra
  • Plain text Text