Hình 13 Vị Sư Tổ Tịnh Ðộ

 Liên Tông Sơ Tổ Huệ Viễn Ðại Sư  Liên Tông Nhị Tổ Thiện Ðạo Ðại Sư Liên Tông Tam Tổ Thừa Viễn Ðại Sư  Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Ðạ Sư Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Kháng Ðại Sư  Liên Tông Lục Tổ Vĩnh Minh Viên Thọ Ðại Sư  Liên Tông Thất Tổ Tỉnh Thường Ðại … Đọc tiếp Hình 13 Vị Sư Tổ Tịnh Ðộ