Lọt Xuống Địa Ngục Niệm Phật Giải Trừ Được Nghiệp Chướng

Lọt Xuống Địa Ngục Niệm Phật Giải Trừ Được Nghiệp Chướng Hết thảy chúng sinh, vì vọng động từ vô thỉ kiếp mà có vô minh, mê lầm đã trải qua số kiếp nhiều như cát bụi. Khởi tâm động niệm tạo biết bao ác nghiệp nên che mất Phật tánh của mình Nghiệp chướng … Đọc tiếp Lọt Xuống Địa Ngục Niệm Phật Giải Trừ Được Nghiệp Chướng

Vấn Đáp Tịnh Độ 30

272.Vấn Đáp Tịnh Độ 30 6.Hỏi: Xe không người lái mà xe tự chạy là xe bất bình thường. Người không niệm mà nó tự niệm là người điên, phải vậy không, thưa Thầy? Đáp: 1- Xe không người lái mà xe tự chạy là xe bất bình thường. Không phải vậy! Tôi xin đưa … Đọc tiếp Vấn Đáp Tịnh Độ 30

Vạn Thiện Đồng Quy TT

271.Vạn Thiện Đồng Quy TT Liên Tông Lục Tổ Vĩnh  Minh Thiền sư Giải Đáp 11-Hỏi: Vào pháp lấy vô đắc làm cửa, đến đạo do vô vi dẫn đường. Nếu làm mọi việc lành, sinh khởi tâm hữu đắc thì một là trái với Chánh tông , hai là tổn đến hạnh chân thật? … Đọc tiếp Vạn Thiện Đồng Quy TT

Môn Thệ Nguyện Chứng Giáo

270.MÔN THỆ NGUYỆN CHỨNG GIÁO 15-Hỏi: Đã chuyên niệm Phật A-di-đà, nhất định vãng sinh Tịnh độ, nhất định được vô lượng công đức. Nhưng chưa rõ có gì bảo chứng lòng tin ?  Đáp: Có bảo chứng rất lớn ! Theo kinh A Di Đà , chư Phật trong sáu phương nhiều như số … Đọc tiếp Môn Thệ Nguyện Chứng Giáo

Vãng sanh đông quá làm sao chứa cho xiết ?

268. Vãng sanh đông quá làm sao chứa cho xiết ? Hỏi: –Được  biết cõi Ta  ba đã có sáu mươi bảy ức đại Bồ tát vãng sanh Cực Lạc, chưa kể số tiểu Bố tát vá cư sĩ đã vãng sanh nhiều vô số kể, Còn chúng  sanh trong mười phương cũng  vãng sanh … Đọc tiếp Vãng sanh đông quá làm sao chứa cho xiết ?

Nằm Ngồi Đều Hướng Về Tây

Gương Sáng 267.Nằm ngồi đều hướng về Tây Cư sĩ Châu Dương Huệ Khanh thời Dân Quốc, quy y Hòa Thượng Hư Vân, được đặt pháp danh là Khoan Huệ, tự Phật Trí, là phu nhân của cư sĩ Bang Ðạo Chu Khánh Quang, Thứ Trưởng đặc trách bộ Khảo Tuyển. Quê bà ở Thụy … Đọc tiếp Nằm Ngồi Đều Hướng Về Tây

Dĩ Vô Sở Đắc Cố…

  266.Dĩ Vô Sở Đắc Cố Bát Nhã Tâm Kinh nói: “Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.   Dịch nghĩa là “Vì không … Đọc tiếp Dĩ Vô Sở Đắc Cố…

Vấn Đáp Tịnh Độ 29

265.Vấn Đáp Tịnh Độ 29 1- Hỏi:Pháp niệm Phật cầu vãng sanh quá dễ tu, là con đường thẳng tắt vi diệu, thù thắng, viên đốn, mau chứng đắc như vậy, tại sao lắm người không tin, là thế nào, thưa Thầy? Đáp: Trong Kinh A-di-đà, Đức Thế Tôn dạy: “Đây là pháp khó tin” … Đọc tiếp Vấn Đáp Tịnh Độ 29

Vấn Đáp 2 Vạn Thiện Đồng Quy

264.Vấn Đáp 2 Vạn Thiện Đồng Quy Liên Tông Lục Tổ Vĩnh Minh Thiền Sư giải đáp 6–Trong Luận hỏi rằng: “Ở trên đã nói pháp giới một tướng, Phật thể không hai, tại sao không chuyên niệm Chân như mà lại nhờ vào sự cầu học thực hành các pháp lành?”. Luận đáp rằng: … Đọc tiếp Vấn Đáp 2 Vạn Thiện Đồng Quy