Tư Tưởng Tịnh Độ của Đại Sư Thiện Đạo

Lời giới thiệu

 

Lời nói đầu

 

Dẫn nhập

 

Khái quát cuộc đời và sự nghiệp

 

Chương 1 : Nan Hạnh Đạo và Dị Hạnh Đạo

 

Chương 2 : Tự Lực và Tha lực

 

Chương 3 : Thánh Đạo Môn và Tịnh Độ Môn

 

Chương 4 : Yếu môn và Hoàng nguyện

 

Chương 5 : Chánh hạnh và Tạp hạnh

 

Chương 6 : Chánh định nghiệp và Trợ nghiệp

 

Chương 7 : Tín cơ và Tín Pháp

 

Chương 8 : Bản Nguyện không giả dối

 

Chương 9 : Ý nghĩa chính của Danh hiệu

 

Chương 10 : Chẳng lựa căn cơ

 

Chương 11 : Chẳng luận thời tiết

 

Chương 12 : Chẳng luận tội phước

 

Chương 13 : Chẳng lo vọng niệm

 

Chương 14 : Chẳng sợ tham sân

 

Chương 15 : Chư Phật chứng thật

 

Chương 16 : Phàm phu nhập báo

 

Chương 17 : Ánh sáng của Đức Phật A Di Đà

 

Chương 18 : Một Hạnh xưng danh

 

Chương 19 : Điểm quan trọng của ba bộ kinh Tịnh Độ

 

Phần phụ