Bỏ tụng chú để niệm Phật  

Guong Sang: 212.Bỏ tụng chú để niệm Phật   Cư sĩ Trương Trân Ngọ thời Dân Quốc, sang Nhật học Y và học Mật Tông. Về sau, ông mắc bệnh thũng, nghiệp cảnh hiện tiền. Lúc bình thường, ông trì chú thấy có linh nghiệm, lúc này trọn không có hiệu quả gì. Ông bèn … Đọc tiếp Bỏ tụng chú để niệm Phật  

207-208. Bước vào nhà Như Lai bằng hai cửa tín,hue  Trong phẩm Cần Tu Kiên Trí của kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thế Tôn răn bảo: “Phải nên kiên trì, không được bỏ mất, không được khởi vọng, tăng giảm kinh pháp, thường nhớ không dứt, nhanh chứng đạo quả.” Chúng ta học tập … Đọc tiếp

 Bước vào nhà Như Lai bằng hai cửa tín, hue (TT)

208. Bước vào nhà Như Lai bằng hai cửa tín, hue (TT) Vì chẳng có tín huệ chân thật. quay lại phỉ báng, phá hoại pháp môn Tịnh độ, phá hoại công án của người tu Tịnh độ, nên lúc lâm chung vẫn bị đọa trong ba ác đạo. Chúng ta đã từng chứng kiến … Đọc tiếp  Bước vào nhà Như Lai bằng hai cửa tín, hue (TT)

Bước vào nhà Như Lai bằng hai cửa tín,  Hue

207.Bước vào nhà Như Lai bằng hai cửa tín,  Hue Trong phẩm Cần Tu Kiên Trí của kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thế Tôn răn bảo: “Phải nên kiên trì, không được bỏ mất, không được khởi vọng, tăng giảm kinh pháp, thường nhớ không dứt, nhanh chứng đạo quả.” Chúng ta học tập … Đọc tiếp Bước vào nhà Như Lai bằng hai cửa tín,  Hue

Sự Khẩn Yếu Lúc Lâm Chung

. Niệm  Đến  Cùng Sự Khẩn Yếu Lúc Lâm Chung  199.Thỉnh Bậc Tri Thức Khai Thị Người tu Tịnh Độ, khi bịnh chưa nặng cũng nên uống thuốc, nhưng vẫn tinh tấn niệm Phật, chớ tưởng nghĩ rằng: uống thuốc rồi sẽ lành bịnh. Lúc bịnh đã nặng, có thể không cần dùng thuốc. Hoằng … Đọc tiếp Sự Khẩn Yếu Lúc Lâm Chung