Hình 13 Vị Sư Tổ Tịnh Ðộ

 Liên Tông Sơ Tổ
Huệ Viễn Ðại Sư
 Liên Tông Nhị Tổ
Thiện Ðạo Ðại Sư
Liên Tông Tam Tổ
Thừa Viễn Ðại Sư
 Liên Tông Tứ Tổ
Pháp Chiếu Ðạ Sư
Liên Tông Ngũ Tổ
Thiếu Kháng Ðại Sư
 Liên Tông Lục Tổ
Vĩnh Minh Viên Thọ Ðại Sư
 Liên Tông Thất Tổ
Tỉnh Thường Ðại Sư
 Liên Tông Bát Tổ
Châu Hoằng Liên Trì Ðại Sư
Liên Tông Cửu Tổ
Trí Húc Ðại Sư
 Liên Tông Thập Tổ
Hành Sách Ðại Sư
 Liên Tông Thập Nhất Tổ
Thật Hiền Ðại Sư
 Liên Tông Thập Nhị Tổ
Tế Tỉnh Ðại Sư
Liên Tông Thập Tam Tổ
Ấn Quang Ðại Sư