Phật Thất - Thơ Mời

Nam Mô A Di Đà Phật

Trân trọng thông báo :

- Chúng tôi đã dọn về chùa mới, địa chỉ ghi bên dưới, từ ngày 20 tháng 1 năm 2019. Nơi đây trang nghiêm thanh tịnh, đủ tiện nghi hơn chùa cũ, nhờ vậy đại chúng phát tâm nhập thất tịnh tu 3 tháng, kể từ tháng 3 năm 2019.

- Trong 3 tháng 3, 4, 5 năm 2019, quý vị có thể về đây tu bao lâu, ngày nào cũng được, chỉ cần quý vị thông báo trước với điện thoại ghi bên dưới, sẽ có Phật tử đón rước quý vị ở phi trường. Trong 2 phi trường George Bush IAH và Hobby quý vị chọn phi trường nào cũng được, tùy ý.

- Đặc biệt cuối khóa tu có giảng về Thân Trung Ấm.

- Đặc biệt hơn có Sư cô Thích Nữ Bồ Đề từ VN qua cộng tu với chúng ta.

Ăn, ở hoàn toàn miễn phí.

Vậy, trân trọng kính mời chư liên hữu hãy vân tập về đây cộng tu với chúng tôi, hầu có đủ điều kiện bảo đảm vãng sanh Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh.

Mọi chi tiết xin liên lạc về Niệm Phật Đường theo địa chỉ :

NIỆM  PHẬT  ĐƯỜNG  AN DƯỠNG
13932 Smitherman rd
Houston, TX 77044, USA
Tel : 832 918 5939
Email : anduongtemple@gmail.com
Web : niemphatduonganduong.org

Thành kính cám ơn và trân trọng mời chư liệt vị.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Nam Mô A Di Đà Phật

NPDAD, ngày 6 tháng 2 năm 2019

TM Chư Tăng, Ni và PT

Trụ trì

Tỳ kheo Thích Minh Tuệ

----------------------------------------------------------------------------

Sách "Tâm Thư An Dưỡng"

Tác giả : Thích Minh Tuệ

Người đọc : Quảng Âm
Thực hiện Video : Đạo Tràng Tùy Duyên

Xin bấm vào nút trên cao, bên trái, để có danh sách các video sách "Tâm Thư An Dưỡng".

----------------------------------------------------------------------------

Sách "Lá Thư Cực lạc"

Tác giả : Thích Minh Tuệ

Người đọc : Quảng Âm
Thực hiện Video : Đạo Tràng Tùy Duyên

>>> Sách dưới dạng PDF, xem online hay download
>>> Ðịa chỉ liên lạc để thỉnh sách

Xin bấm vào nút trên cao, bên trái, để có danh sách các video sách "Lá Thư Cực lạc".


Văn khuyên nhàm chán Ta-bà, ưa sanh Tịnh độ

Trích Luận Tịnh Độ

Người dịch: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chơn

Người đọc : Quảng Âm


Sách "Tinh Độ Thực Hành Vấn Đáp"
Tác giả : Thích Minh Tuệ

>>> Sách dưới dạng PDF, xem online hay download
>>> Ðịa chỉ liên lạc để thỉnh sách

Sách được đọc online
Người đọc : Minh Huệ

Download
Ðể download, xin nhấp chuột phải, sau đó bấm vào "save target as"

Bài 1 : Download
Bài 2 : Download
Bài 3 : Download
Bài 4 : Download
Bài 5 : Download
Bài 6 : Download
Bài 7 : Download
Bài 8 : Download
Bài 9 : Download
Bài 10 : Download
Bài 11 : Download
Bài 12 : Download

>>> Download tiếp


Sách "Niệm Phật đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Ðảm Vãng Sanh"
Tác giả : Thích Minh Tuệ

>>> Sách dưới dạng PDF, xem online hay download
>>> Ðịa chỉ liên lạc để thỉnh sách
>>> Sách được đọc onlineTags được dùng nhiều nhất