Bước vào nhà Như Lai bằng hai cửa tín,  Hue

207.Bước vào nhà Như Lai bằng hai cửa tín,  Hue Trong phẩm Cần Tu Kiên Trí của kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thế Tôn răn bảo: “Phải nên kiên trì, không được bỏ mất, không được khởi vọng, tăng giảm kinh pháp, thường nhớ không dứt, nhanh chứng đạo quả.” Chúng ta học tập … Đọc tiếp Bước vào nhà Như Lai bằng hai cửa tín,  Hue

Sự Khẩn Yếu Lúc Lâm Chung

. Niệm  Đến  Cùng Sự Khẩn Yếu Lúc Lâm Chung  199.Thỉnh Bậc Tri Thức Khai Thị Người tu Tịnh Độ, khi bịnh chưa nặng cũng nên uống thuốc, nhưng vẫn tinh tấn niệm Phật, chớ tưởng nghĩ rằng: uống thuốc rồi sẽ lành bịnh. Lúc bịnh đã nặng, có thể không cần dùng thuốc. Hoằng … Đọc tiếp Sự Khẩn Yếu Lúc Lâm Chung

    171.Phải Diệt Niệm Buồn Chán Có một chi tiết trong nhà đạo, nguyên nhân cũng chỉ vì nghiệp si, mà nhiều người thường hay vướng mắc. Nhân tiện xin nói rộng thêm để các hành giả được sự bền chí trên đường tu niệm. * Người hoài bão tâm thương đời, hay kẻ … Đọc tiếp

Phải Diệt Niệm Buồn Chán

      171.Phải Diệt Niệm Buồn Chán Có một chi tiết trong nhà đạo, nguyên nhân cũng chỉ vì nghiệp si, mà nhiều người thường hay vướng mắc. Nhân tiện xin nói rộng thêm để các hành giả được sự bền chí trên đường tu niệm. * Người hoài bão tâm thương đời, hay … Đọc tiếp Phải Diệt Niệm Buồn Chán