Cách Niệm Phật để được nhập tâm

Câu 60. Cách Niệm Phật để được nhập tâm Phật Tử hỏi : Nam mô A Di Đà Phật Kính bạch Thầy, Con niệm Phật nay trên hai mươi năm rồi sao thấy trơ trơ, phiền não hoàn phiền não, nóng giận ngày càng thêm nóng giận. May phước con được đọc hai cuốn sách … Đọc tiếp Cách Niệm Phật để được nhập tâm

Tu giới hạnh và đạo hạnh

Câu 59. Tu giới hạnh và đạo hạnh Phật Tử hỏi : Nam mô A Di Đà Phật Con kính thầy, Có người nói người tu giới hạnh, đạo hạnh phải vẹn toàn mới được vãng sanh, như vậy có đúng không Thầy ? Nếu không thì phải tu cách nào để bảo đảm được … Đọc tiếp Tu giới hạnh và đạo hạnh

Đạt Bất Niệm Tự Niệm rồi mà còn sân?

Câu 58. Đạt Bất Niệm Tự Niệm rồi mà còn sân ? Phật Tử hỏi : Nam mô A Di Đà Phật Kính thưa Thầy, Con có chị bạn đạt Bất Niệm Tự Niệm đã lâu rồi. Thế mà chị còn nóng tánh quá! Điều này khiến chúng con nghi chị này nói dối chứ … Đọc tiếp Đạt Bất Niệm Tự Niệm rồi mà còn sân?

Cư sĩ có được vãng sanh Thượng Phẩm không?

Câu 53. Cư sĩ có được vãng sanh Thượng Phẩm không ? Phật Tử hỏi : Bạch Thầy, hàng cư sĩ chúng con có phần trong ba bậc Thượng Phẩm vãng sanh không, thưa Thầy ? Và chúng con phải tu hành thế nào để sớm đạt được chí nguyện độ sanh ? Thành kính … Đọc tiếp Cư sĩ có được vãng sanh Thượng Phẩm không?