Niệm Phật Vô tướng

Câu 61. Niệm Phật Vô tướng

Phật Tử hỏi :

Nam mô A Di Đà Phật

Kính bạch Thầy,

Bạn con nói hiện có Pháp Niệm Phật Vô tướng dễ tu mau chứng, vãng sanh phẩm vi cao. Vậy kính xin Thầy từ bi cho con biết pháp ấy là gì, tu cách nào và chứng đắc ra làm sao ? Con xin cảm ơn Thầy nhiều.

Nam mô A Di Đà Phật

 

Đáp:

A Di Đà Phật

Tôi xin tuần tự phúc đáp như sau:

1- Xuất xứ :

Pháp Niệm Phật Vô tướng do cư sỹ Tiêu Bình Thật người Hoa bắt đầu xiểng dương vào năm 1989.

2- Định nghĩa :

Niệm Phật Vô tướng là :

  • niệm Phật Không tướng, Niệm Pháp thân Phật (không tướng);
  • niệm Phật Viên Thông của Đại Thế Chí Bồ Tát;
  • pháp tu Thiền định;
  • không phải pháp tu trì danh.

3-  Thực hành :

Pháp này lấy hạnh Niệm Phật vô tướng làm cốt yếu (khởi đầu) :

  • Trước tiên chọn một vị Phật có Thể là Thích Ca, Di Đà, Dược sư… hoặc một vị Bồ Tát như Quán Âm, Thế Chí… làm đối tượng.
  • Thời gian sau chọn từ 3 đến 6 vị làm đối tượng để lạy.
  • Lạy thật chậm khoảng 1 phút 1 lạy.
  • Trong khi lạy Phật, tâm chỉ nhớ đối tượng được chọn (có thể là Quán Thế Âm Bồ Tát), nhớ suông, nhớ khơi khơi như con ở Việt Nam nhớ cha mẹ ở Mỹ. Không được nghĩ, tưởng hay nhớ âm thanh, ngôn ngữ, văn tự, hình tướng hay biểu tượng của bất cứ ai, vật gì…Điển hình là không được trì danh hiệu Phật hay Bồ Tát nào cả (âm thanh), không được nhớ 4 chữ A Di Đà Phật (văn tự), không được nhớ hình, tượng Phật A Di Đà (hình tướng), không được nhớ nghĩ đến hoa sen (biểu tượng)…
  • Mỗi ngày lễ Phật 2 lần sáng, tối mỗi lần 10-20 phút.
  • Thời gian sau mỗi ngày tĩnh tọa 1 tiếng đồng hồ.

4- Thành quả

Có người chỉ tu 6 tuần lể thành tựu Niệm Phật Vô tướng, đắc định, ngang hàng Sự Nhứt Tâm Bất Loạn. Nếu vãng sanh thì ở hàng Thượng Phẩm. Tu Thiền thì đủ khả năng khán thoại đầu hoặc tham công án. Tu Tịnh độ thì tiếp tục  tu lên Lý Nhứt Tâm Bất Loạn.

5- Chư Tổ nói trì danh là pháp dễ tu dễ chứng nhứt, là đường tắt trong đường tắt, vậy thì không có pháp nào tốt hơn đâu.

6- Muốn biết thêm chi tiết, liên hữu có thể đọc online sách Niệm Phật Vô Tướng, tác giả: Cư sỹ Tiêu Bình Thật. Người dịch ra Việt văn: cư sỹ Hạnh Cơ.

A Di Đà Phật