Tư Tưởng Tịnh Độ của Đại Sư Thiện Đạo

Lời giới thiệu   Lời nói đầu   Dẫn nhập   Khái quát cuộc đời và sự nghiệp   Chương 1 : Nan Hạnh Đạo và Dị Hạnh Đạo   Chương 2 : Tự Lực và Tha lực   Chương 3 : Thánh Đạo Môn và Tịnh Độ Môn   Chương 4 : Yếu môn … Đọc tiếp Tư Tưởng Tịnh Độ của Đại Sư Thiện Đạo