Hỏi: Vậy Niết bàn là gì? Niết bàn được xem là mục đích cứu cánh của đạo Phật, chỉ trạng thái tâm thức đã thanh lọc hết mọi vô minh phiền não, sự giải thóat khỏi tất cả mọi khổ đau, sự đọan diệt hòan tòan mọi tham ái, sự dập tắt tham sân si. … Đọc tiếp

So sánh công đức Niệm Phật

158.So sánh công đức Niệm Phật Kinh Ðại Bát Niết Bàn chép: “Giả sử có người trong vòng một tháng thường dùng y phục cúng dường hết thảy chúng sanh vẫn chẳng bằng được một phần mười sáu công đức của người niệm Phật trong một niệm. Giả sử lấy vàng đúc thành hình người, … Đọc tiếp So sánh công đức Niệm Phật

Trì giới niệm Phật

  Gương sáng157.Trì giới niệm Phật Cư sĩ Lưu Trình Chi, tự Trọng Tư, hiệu Di Dân đời Tấn, người xứ Bành Thành. Thuở nhỏ mồ côi, thờ mẹ hiếu thuận, thích Lão Trang, giữ chức Phủ Tham Quân. Ông cực lực từ bỏ chuyện tiến dẫn trên đường công khanh, đến Lô Sơn theo … Đọc tiếp Trì giới niệm Phật

Van Dap 13 Tinh Do

Van Dap 13 Tinh Do 68- Hỏi: Người tu Tịnh nghiệp phải đến trình độ nào mới được vãng sanh theo ý muốn? Đáp: Hành giả phải đạt Lý niệm Phật Tam-muội (Lý nhất tâm bất loạn), mới được vãng sanh về Tịnh Độ trong mười phương theo ý muốn. (Xin đọc câu đáp 35B). Pháp … Đọc tiếp Van Dap 13 Tinh Do

Tánh của Chân Tâm

155.Tánh của Chân Tâm Trong kinh Pháp Hoa có đoạn nói rằng, nếu có người chê bai, phỉ báng kinh Pháp Hoa thì sẽ bị quả báo là đui, điếc, câm, ngọng, thân hình lỡ loét hôi tanh, miệng thúi, răng xéo v.v… Nếu có người dựa vào hình tướng, ngôn ngữ, danh từ và … Đọc tiếp Tánh của Chân Tâm

Thập niệm hồi hướng

154.Thập niệm hồi hướng Cư sĩ Mã Vu tự Trọng Ngọc đời Tống, người huyện Hợp Phì. Cha là Trung Túc Công Mã Lương, làm thái thú Hàng Châu, được ngài Từ Vân Tuân Thức dạy cho pháp môn Tịnh Ðộ, cả nhà bèn thờ Phật. Cư sĩ gặp được vị Tăng tên Quảng Sơ … Đọc tiếp Thập niệm hồi hướng

Mỗi ngày làm một điều lành

152.Mỗi ngày làm một điều lành   Cư sĩ Cát Phồn đời Tống, người xứ Trừng Giang. Lúc đầu mỗi ngày làm một điều lợi cho người, rồi hành hai điều, ba điều, cho đến mười điều. Suốt mấy mươi năm chưa hề bỏ phế một ngày nào. Lúc làm quan Thái Thú trấn nhậm … Đọc tiếp Mỗi ngày làm một điều lành

Thầy thuốc khuyên niệm Phật

  151.Thầy thuốc khuyên niệm Phật Cư sĩ Trầm Khải Bạch tự Trung Húc đời Thanh, người Ngô Huyện; rộng rãi từ bé, thích giúp đỡ người hoạn nạn. Sau ông nổi danh về tài làm thuốc, càng ưa bố thí. Ðối với người nghèo, ông chẳng lấy tiền khám bệnh, hoặc còn cho thêm … Đọc tiếp Thầy thuốc khuyên niệm Phật

Vấn Đáp Tịnh Độ 12

  150.Vấn Đáp Tịnh Độ 12 63- Hỏi: Hành giả ph ải tu đến trình độ nào để chắc chắn được vãng sanh? Đáp: Bát Tổ Liên Trì đại sư và Hòa thượng ThíchTrí Tịnh đồng d ạy: “Người niệm Phật phải đạt tầng công phu thấp nhất là Bất niệm tự niệ m (niệm … Đọc tiếp Vấn Đáp Tịnh Độ 12