Thien Dao dai su

2.Thiện Đạo Đại Sư Đại Sư là vị Tổ sư khai tông lập Gáo Tịnh Độ. Ban sơ, nhân thấy đạo tràng Tịnh nghiệp của Ngài Đạo Xước, sư mừng rỡ nói rằng: “Đây mới là nẻo bí yếu để thành Phật”. Rồi đó ngài đến kinh đô khuyên chúng tu Tịnh Độ, thường quỳ … Đọc tiếp Thien Dao dai su