Phật & Ta

1.Phật & Ta

1) Ta niệm tên Phật A Di đà, thì Phật A Di Đà niệm tên Ta.

2) Ta nhớ nghĩ Phật A Di Đà, thì Phật A Di Đà nhớ nghĩ Ta.

3) Ta lạy Phật A Di Đà, Ngài thấy

4) Kinh sách nói:” Trước giờ phút lâm chung, dù ta  mang nợ tiền bạc hay sanh mạng đối với ai, Phật A Di Đà đứng ra gánh vác hết cho chúng ta rảnh nợ, mà an tâm vãng sanh Thành Phật. Đọc đến đây, nước mắt tôi tự tuôn trào, xúc động trước  lòng  đại từ đại bi của Ngài, Quả thật Ngài thương chúng ta hơn cha mẹ thương con !!!

5) Ta thân cận gần gủi Phật A Di Đà, thì Phật A Di Đà thân cận gầi gủi Ta.

6) Kinh Quán Vô Lương Thọ nói::Phật A Di Dà là Pháp Giới Tạng thân vào trong tâm tưởng của Ta, khi Ta tưởng nhớ đến Ngài.

7) Ta Niệm Phật A Di Đà, Phật A Di Đà luôn trụ trên đỉnh đầu Ta.

8) Ta dù tội chướng sâu nặng, vẫn ở trong tâm Phật A Di Đà.

9) Phật A Di Đà dù ở Tây Phương Cực Lạc, xa mười vạn ức cõi Phật, vẫn ở trong tâm Ta.

10) Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: “Tâm làm Phật, Tâm là Phật“. Vậy thì “Ta niệm Phật, Ta là Phật“. Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích đại sư cũng nói: “Ngay khi mình niệm Phật A Di Đà mình là Phật A Di Đà rồi“.

11) Kinh nói: Tâm, Phật, Chúng sanh, tam vô sai biệt“. Đứng về mặt lý mà nói, vì đồng một thể, nên điều này đúng. Nhưng thực tế, Phật thì giác, Ta (chúng sanh) thì mê nên vô vàng cách biệt. Bây giờ chúng ta tu là để phá mê khai ngộ (giác), nói cách khác là để phục hồi Tự Tánh Phật (giác) của chính mình. Vãng sanh Cực lạc cũng không ngoài mục đích này.

12) Khi Ta niệm danh hiệu A Di Đà Phật, thì Ngài sẽ tiếp dẫn Ta vãng sanh Cực Lạc Quốc, giáo hoá ta một đời thành Phật.(Kinh Vô Lượng Thọ).

13) Kinh Quán Vô Lượng Phật nói: “Phật A Di Đà có 84 ngàn tướng, mỗi tướng có 84 ngàn tùy hình hão, mỗi tùy hình hão phóng ra 84 ngàn tia sáng, chiếu khắp mười phương nhiếp thụ người niệm Phật không bỏ sót một ai”. Như vậy hàng ngày,đêm từng phút giây, hành giả Tịnh Độ chúng ta được hào quang của Phật A Di Đà bảo hộ, duy trì mạng sống  an lạc, cho đến khi vãng sanh Cực Lạc quốc.

14) Chúng ta, hành giả Cực Lạc, thời thời khắc khắc, bất cứ lúc nào cũng được đức từ phụ A Di Đà Phật chế ngự trong thân tâm ta. Ngài bảo vệ, độ trì ta. Vậy chúng ta trong nếp sống hằng ngày phải cố gắng cẩn thận, gìn giữ ba nghiệp thân khẩu ý, giới luật tinh nghiêm, dức hạnh thanh tịnh, tích cực tránh ác, làm lành. Chớ có trái phạm làm nghịch ý Phật tâm. Ta sẽ mắc tội lỗi với Phật, chướng ngại cho việc vãng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật.

15) Phật A Di Đà đã bố thí cho ta danh hiệu vạn đức của Ngài, nhờ vậy mà ta niệm danh hiệu Ngài, liền dược Ngài tiếp dẫn vãng sanh. (Kinh Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ) Vậy Ngài là đại thí chủ của chúng ta

16) Phật A Di Đà cứu ta thóat sinh tử luân hồi (vãng sanh tức thoát ly tam giới), vậy Ngài là vị Cứu tinh vô thượng của Ta.

17) Phật A Di Đà giáo hóa ta, cho ta Pháp thân huệ mạng và quả vị Phật (một đời thành Phật). Vậy Ngài là Từ phụ, là Đại ân sư của Ta.

18) Tóm lại Phật A Di Đà là vị Đại Thí Chủ, là Vị Cứu Tinh Vô Thượng, là đấng Từ Phụ,là vị Ân Sư vĩ đại và là mạng sống của mỗi chúng ta.

19) Tóm lại, công ơn của Ngài đối với chúng ta thật quá vĩ đại, to lớn hơn trời cao, biển rộng, dù đời đời kiếp kiếp phải tan xương nát thịt thân này vẫn không thể bù đấp nổi.

20) Vậy bổn phận chúng ta là phải ghi lòng tạc dạ đời đời kiếp kiếp biết ơn, nhớ ơn Ngài, tuyệt đối tôn kính thờ phụng Ngài. Trước hình tượng Phật, phải tôn kính, lễ bái như Ngài hiện diện (Phật thật), Tuyệt đối tin nhận vào sự cứu độ của Ngài. Ngày đêm nhớ thương, thân cận gắn bó với Ngài, không phút giây xao lãng. Hằng ngày đi đứng nằm ngồi, niệm niệm xưng danh hiệu Ngài tương tục  không bao giờ bỏ quên.

21) Để khỏi phụ lòng Ngài, để tỏ lòng tri ân, báo ân Ngài, để xứng đáng là đệ tử bậc nhất, là con ngoan, là hiếu tử của Ngài, đồng thời để thể hiện chí nguyện vãng sanh của mình, mỗi mỗi trong chúng ta phải nghiêm chỉnh, tích cực thi hành lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong Kinh Vô Lượng Thọ là : “Phát Bồ Tâm, Nhứt Hướng Chuyên Niệm Phật A Di Đà” ngỏ hầu Ngài cứu độ chúng ta  theo đúng bản nguyện của Ngài

Nam Mô A Di Đà Phật.

Thích Minh Tuệ

 

Viết một bình luận