Khóa 2 Phật Thất – Niệm Phật Vãng Sanh (6/10)

Niệm Phật Vãng Sanh

Khóa 2 Phật Thất (Từ ngày 26/12/2010 đến ngày 01/01/2011 tại chùa Tịnh Luật – Texas)
Ðề tài : Niệm Phật Vãng Sanh
Do Ðại Ðức Thích Minh Tuệ hướng dẫn

Bài 6