Khóa 8 Phật Thất – Thích Minh Tuệ (10/29)

Phật Thất khóa 8 tại chùa Tịnh Luật – Texas
(từ ngày 26/04/2015 đến ngày 02/05/2015)

Do Ðại Ðức Thích Minh Tuệ hướng dẫn

HT Thích Trí Đức – Video 10