Khóa 8 Phật Thất – Thích Minh Tuệ (21/29)

Phật Thất khóa 8 tại chùa Tịnh Luật – Texas
(từ ngày 26/04/2015 đến ngày 02/05/2015)

Do Ðại Ðức Thích Minh Tuệ hướng dẫn

Lễ bế mạc – Video 21