Khóa Tu Học 3 ngày (07/2010) – Làm thế nào để Bảo Ðảm Vãng Sanh?

Chủ đề :
– Niệm Phật
– Phương Pháp Trị Liệu Dưỡng Sinh Bằng Gạo Lức Muối Mè

Giảng Sư :
– T.T. Thích Tuệ Hải
– Ð.Ð. Thích Minh Tuệ

Khóa Tu Học thứ 32 tại chùa Tịnh Luật, Houston – TX, USA
Ba ngày : 03, 04, 05 tháng 07 năm 2010

Bài 2 : Làm thế nào để Bảo Ðảm Vãng Sanh ?