Con sợ mình tội quá nặng mà công phu niệm Phật quá ít, Phật sẽ không rước con vãng sanh. Bây giờ con phải làm sao?

Câu 34. Con sợ mình tội quá nặng mà công phu niệm Phật quá ít, Phật sẽ không rước con vãng sanh. Bây giờ con phải làm sao ?

Phật Tử hỏi :

Bạch Thầy, con pháp danh là…. trên 70 tuổi, nhờ đọc được hai quyển sách Thầy viết, nên con mới biết niệm Phật mấy tháng nay thôi. Con đã định đi tu học Khóa Phật thất do Thầy tổ chức, nhưng rồi giờ chót bị kẹt nên không đi được. Cả đời con làm nghề đánh cá, tội sát sanh quá nặng. Tham sân cũng đầy mình. Lại nữa con tuổi già sức yếu, đủ thứ bịnh, hằng ngày không niệm Phật được nhiều, lại mới biết niệm Phật mấy tháng nay thôi, mà cái chết đã gần kề. Con sợ mình tội quá nặng mà công phu niệm Phật quá ít, Phật sẽ không rước con vãng sanh. Bây giờ con phải làm sao ? Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy con. Con kính đội ơn Thầy.

 

Đáp :

Nam Mô A Di Đà Phật

A- Giải nghi

Tông chủ Từ Chiếu đại sư dạy: “Người niệm Phật lúc sắp lâm chung, nếu có nghi ngờ ba điều sau đây thì không được vãng sanh Cực Lạc.

 1. “Nghi từ lúc tôi sinh ra đến giờ tạo nghiệp rất nặng, còn việc tu hành rất ít, e không được vãng sanh”.
  Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bản Pháp nhiên Thượng nhơn dạy :
  -“Hạnh tuy ít xin chớ nghi, một niệm (Kinh Quán Vô Lượng Thọ), mười niệm (Nguyện thứ 18 kinh Vô Lượng Thọ) đã đủ”.
  -“Tuy tội chướng xin chớ nghi, dù tội nặng cũng được cứu” (Đới nghiệp vãng sanh).
  Quán Kinh dạy: “Niệm Phật một câu, diệt tám mươi ức kiếp trọng tội sanh tử”. Vậy đạo hữu niệm một ngày, một tháng, một năm bao nhiêu câu, hiểu vậy thì tội dù nhiều đều được tiêu trừ, dù tiêu trừ chưa hết, vẫn được mang tội theo mà vãng sanh gọi là “Đới nghiệp vãng sanh”.
 2. “Nghi tôi còn thiếu nợ người, hoăc có tâm nguyện chưa làm xong; tham, sân. si chưa dứt, e không được vãng sanh”.
  Dứt hết tham, sân, si thì đắc quả A La Hán rồi. Thời mạt pháp này, phàm phu chúng ta chẳng một ai làm nổi. Chúng ta được phép mang những thứ đó theo mình mà vãng sanh gọi là  “Đới nghiệp vãng sanh”.
 3. “Nghi tôi niệm Phật Di Đà, nhưng lúc lâm chung e Phật không đến tiếp dẫn”.
  Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bản Pháp nhiên Thượng nhơn dạy :
  “Vãng sanh là chuyện của Phật làm, niệm Phật là chuyện của minh phải làm”
  “Vãng sanh là chuyện của Phật làm”, vì nếu mình niệm danh hiệu Ngài mà ngài không tiếp dẫn mình vãng sanh thì Ngài trái với lời nguyện thứ 18, Ngài đâu thành Phật. Kinh A Di Đà nói Ngài đã thành Phật 10 kiếp rồi (một tiểu kiếp là 16.798.000 năm). Chứng tỏ Ngài không nguyện suông, Ngài đã tiếp dẫn không bỏ sót một ai có niệm danh hiệu Ngài. Có cảm là có ứng (hữu cầu tất ứng),nhứt định Ngài sẽ đến tiếp dẫn những ai có niệm danh hiệu của Ngài.
  “Niệm Phật là chuyện của mình phải làm”. Điều quan trọng ở đây là làm sao trước giờ phút lâm chung mình tỉnh táo, nhứt tâm niệm danh hiệu Ngài.

Niệm Phật cốt yếu là niệm đúng cách, bằng không dù niệm mấy chục năm cũng vô ích.

Điển hình trong những khóa Phật thất có những vị chỉ niệm Phật từ hai đến năm ngày được nhập tâm, niệm đến bảy ngày đạt Bất Niệm Tự Niệm. Mà đạt Bất Niệm Tự Niệm thì bảo đảm vãng sanh bất luận tình huống nào. Vì Tạng thức (Tự tánh, Tâm) thường niệm liên tục, không giây phút nào ngừng nghì, ngay trước giờ phút lâm chung, vẫn có tiếng niệm, liền được đức Phật tiếp dẫn vãng sanh theo đúng bổn nguyện của Ngài, (Sách Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh và Kệ Niệm Phật của Hòa thượng Trí Tịnh).

Tóm lại tôi đã lược giảng giải nghi cho đạo hữu, còn gì nghi ngờ nên điện thoại cho tôi để góp ý thêm. Kinh nói nếu hành giả còn một tý nghi ngờ gì, dù được vãng sanh vẫn lạc vào Biên Địa, nơi đây không được thấy Phật, không được nghe pháp và không được đi cúng dường chư Phật ở mười phương. Năm trăm năm sau hết nghi mới được sanh vào ba bậc chín  phẩm.

B- Thưc hành

 1. Chánh hạnh
  (Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập- Phẩm hai- Hai Hạnh -Pháp Nhiên Thượng nhân)
  – Buông xả vạn duyên, tinh tấn, chuyên cần Lão thật niệm Phật, Niệm Phật theo máy (Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp – Phần Thực hành, câu đáp số 31 và 46),
  – Lập thời khóa hành trì mỗi ngày tại nhà. Kiên trì, tinh tấn hành trì như pháp, đúng thời khóa đã định, không bỏ sót một thời khóa nào cả,
  – Tích cực tham dự khóa tu Phật thất của chùa, vì đây là cơ duyên tốt nhứt để niệm Phật được nhập tâm và đạt Bất Niệm Tự Niệm.
 2. Trợ hạnh
  – Trì giới, ăn chay, phóng sanh
  – Tu tâm dưỡng tánh
  – Lánh ác, làm lành, giữ tâm ý trong sạch.

Kính chúc đạo hữu sớm thành tựu Tịnh nghiệp, vãng sanh Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh.

Kính đạo hữu,

Nam Mô A Di Đà Phật