Con trì giới, ăn chay niệm Phật mấy chục năm rồi, thế mà tâm con không thanh tịnh chút nào hết, tại sao vậy Thầy?

Câu 32. Con trì giới, ăn chay niệm Phật mấy chục năm rồi, thế mà tâm con không thanh tịnh chút nào hết, tại sao vậy Thầy ?

Phật Tử hỏi :

A Di Đà Phật

Bạch Thầy. con trì giới, ăn chay niệm Phật mấy chục năm rồi, thế mà tâm con không thanh tịnh chút nào hết, tại sao vậy Thầy ?

Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy con.

A Di Đà Phật

 

Đáp :

A Di Đà Phật

Đạo hữu niệm Phật quá lâu như vậy mà đạo hữu đã nhập tâm chưa ? Dĩ nhiên là chưa nên tâm trơ trơ chẳng chút thanh tịnh. Vì đạo hữu niệm chưa đúng cách. Nhân nào quả nấy, hình ngay bóng thẳng, tiếng hòa âm vang. Nhân chân thật quả mới chân thật.

Thanh tịnh là gì ? Là không nhiểm ô. Nhiểm ô những gì ? Nhiểm ô ngủ dục, lục trần, danh văn, lợi dưỡng, nhân ngã thị phi, tham sân, nghi mạn… Cổ Đức dạy: sáu căn (mắt, tai, mũi, lưởi, thân, ý) là sáu tên cướp (lục tặc) nó cướp đoạt pháp thân huệ mạng con người, đồng thời nó cũng là sáu công thần giúp ta giải thoát “Sáu căn không dính mắc sáu trần  (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp) là giải thoát. Mặc khác, chính nó đưa ta đạt lục thông (thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, túc mạng thông, tha tâm thông và lậu tận thông).

Kinh Lăng Nghiêm dạy: “Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm nối tiếp, đắc Tam ma địa (Nhất Tâm Bất Loạn) bậc nhất”.

  1. “Nhiếp trọn sáu căn”. Miệng niệm Phật là nhiếp thiệt căn, mắt nhìn tượng Phật và danh hiệu Phật là nhiếp nhản căn và ý căn (nhìn  tượng Phật nhớ hướng về Phật). Tai nghe tiếng niệm Phật là nhiếp nhĩ căn. Mũi ngửi mùi thơm của nhang là nhiếp Tỷ căn. Thân ngồi trang nghiêm  là nhiếp thân căn.
  2. “Tịnh niệm nối tiếp”. Câu Phật hiệu do máy niệm và mình niệm khích khao dính liền nhau không có kẻ hở, vọng niệm không khởi lên được và niệm liên tục nên được “Tịnh niệm nối tiếp”.

Muốn nhiếp tâm không cách nào tốt hơn “Niệm Phật theo máy” (đọc câu đáp 31, Phần thực hành, sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp).

Đạo hữu áp dụng đúng đắn cách niệm Phật theo máy, trong thời gian ngắn sẽ được Nhập tâm và tiến lên Bất Niệm Tự Niệm, là tự có bảo chứng vãng sanh Cực Lạc bất luận tình huống nào. Lúc bấy giờ tâm đạo hữu sẽ thanh tịnh dần dần. Tại sao ? Vì đạo hữu niệm Phật đúng cách là huân tập danh hiệu Phật, chủng tử vô lậu vào tạng thức. Chúng  chuyển hóa chủng tử hữu lậu (tham, sân, mạn, nghi, …) khiến tâm thanh tịnh dần dần. Kinh Niệm Phật Ba La Mật dạy: “Công đức danh hiệu Phật không thể nghĩ bàn, chúng khiến cho thân tâm dần dần thanh tịnh mà mình không hề hay biết”. Trên đây là chánh hạnh.

Trợ hạnh.

Muốn tâm được thanh tịnh phải có tâm bình đẳng. Muốn có tâm bình đẳng phải dẹp trừ phân biệt, chấp trước. Kinh Hoa nghiêm dạy: “Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đức tướng Như Lai nhưng bị vọng tưởng, phân biệt, chấp trước che lấp nên Phật tánh không thể hiện bày”. Phân biệt, chấp trước là con đẻ của ngã chấp. Hành giả Tịnh độ cần mở rộng tâm lượng. Tâm bao thái hư, lượng châu sa giới. Quán sát tất cả chúng sanh, trong nhiều đời nhiều kiếp lăn lội trong sáu nẻo, nên đã từng là thân bằng quyến thuộc (cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, …) của nhau. Từ đó, tu hạnh Từ, Bi, Hỷ Xả, khởi tâm động niệm là vì chúng sanh, không vì mình. Cầu vãng sanh, thành Phật cũng vì chúng sanh.

Nói dễ làm không dễ, hãy nổ lực từ từ thực hành hầu trợ lực cho chánh hạnh vãng sanh.

Kính chúc đạo hữu sớm thành tựu Tịnh nghiệp

Kính đạo hữu,

A Di Đà Phật