Vì sao Thầy nói Niệm Phật theo máy là Pháp vi diệu cho mọi hành giả niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc quốc?

Câu 31. Vì sao Thầy nói Niệm Phật theo máy là Pháp vi diệu cho mọi hành giả niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc quốc?

Phật Tử hỏi :

A Di Đà Phật

Kính bạch thầy,

Vì sao Thầy nói Niệm Phật theo máy là Pháp vi diệu cho mọi hành giả niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc quốc?

Kính thầy,

A Di Đà Phật

 

Đáp :

A Di Đà Phật

Cám ơn đạo hữu có câu hỏi tuy ngắn gọn nhưng rất hay. Tôi xin góp ý :

Cổ đức nói: “Thuốc không luận quý tiện, thuốc trị hết bịnh là thuốc  hay”, “Pháp Phật không cao thấp, Pháp nào hợp với mình là diệu pháp của mình”.

Pháp Niệm Phật theo máy là pháp khế lý, khế cơ nên nói là diệu pháp.

1- Khế lý

Kinh Lăng Nghiêm dạy : “Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm nối tiếp, đắc Tam ma địa bậc nhất”. Bát Tổ Liên Trì đại sư dạy : “Bí quyết của pháp niệm Phật là niệm nhiều”. Liên Tông thập nhị Tổ dạy : “Niệm Phật  phải niệm không xen tạp, không gián đoạn”. Pháp niệm Phật theo máy giúp hành giả thực hành được đúng những điều Đức Phật và chư Tổ dạy nói trên, nên nói là khế lý. Cụ thể như sau:

  • “Nhiếp trọn sáu căn”. Miệng niệm Phật là nhiếp thiệt căn, mắt nhìn tượng Phật và danh hiệu Phật là nhiếp nhản căn và ý căn (nhìn tượng Phật nhớ hướng về Phật). Tai nghe tiếng niệm Phật là nhiếp nhĩ căn. Mủi ngửi mùi thơm của nhang là nhiếp Tỷ căn. Thân ngồi trang nghiêm là nhiếp  thân căn.
  • “Tịnh niệm nối tiếp”. Câu Phật hiệu do máy niệm và mình niệm dính liền nhau không có kẻ hở, vọng niệm không khởi lên được và niệm liên tục nên được “Tịnh niệm nối tiếp”.
  • “Niệm nhiều”. Máy niệm một câu mình niệm một câu, có thời gian nghỉ ngơi, không mệt, nên mình niệm được thời gian dài và nhiều câu.
  • Niệm Phật mà được “Tịnh niệm nối tiếp” đúng nghĩa là “niệm không xen tạp không gián đoạn” rồi.

2- Khế cơ

Niệm Phật là pháp dễ tu dễ chứng nhứt, bất cứ ở đâu và thời gian nào ai ai cũng hành trì được cả. Kẻ tăng người tục, từ thượng trí đến hạ ngu, từ vua chúa đến dân giả, người giàu kẻ nghèo, sĩ nông công thương binh, ông già bà cả chín mươi hay một trăm tuổi đến trẻ thơ một hai tuổi, thậm chí người bệnh hoạn hay tàn tật vẫn niệm Phật được, nên nói là khế cơ.

A Di Đà Phật