Cư sĩ có được vãng sanh Thượng Phẩm không?

Câu 53. Cư sĩ có được vãng sanh Thượng Phẩm không ?

Phật Tử hỏi :

Bạch Thầy, hàng cư sĩ chúng con có phần trong ba bậc Thượng Phẩm vãng sanh không, thưa Thầy ? Và chúng con phải tu hành thế nào để sớm đạt được chí nguyện độ sanh ?

Thành kính tri ân Thầy.

 

Đáp :

A Di Đà Phật

Cám ơn đạo hữu có câu hỏi ngắn gọn nhưng rất hay, mang lại nhiều lợi ích cho hành giả Tịnh độ, công đức này không phải là nhỏ. Tôi rất hoan hỷ giải đáp như sau :

1- Cư  sĩ (Phật tử tại gia) vẫn có thể vãng sanh vào ba bậc (thượng, trung, hạ) Thượng Phẩm. Điển hình Vi đề Hy Hoàng Thái Hậu, năm trăm thị nữ, Việt Quốc phu nhân, Lưu Di Dân cư sĩ …đã  vãng sanh Thượng Phẩm. Hãy đọc câu đáp 19 Phần giãi nghi, sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp.

2- Phương pháp hành trì

A- Chánh hạnh :

a-  Thọ Tam quy ngủ giới, Bát Quan Trai giới, nếu được thọ Bồ Tát giới càng tốt. Nghiêm trì giới luật đã thọ, chớ sai phạm, Nếu vô tình phạm giới liền chí thành sám hối, thề quyết không tái phạm.

b-  Phát Bồ Đề Tâm một bề chuyên niệm :

– Chuyên tu Chánh định nghiệp
– Buông xả vạn duyên,niệm Phật không xen tạp không gián đoạn
– Nhập Phật thất

c- Niệm Phật phải đạt Bất Niệm Tự Niệm, để được vãng sanh Thượng Phẩm Thượng sanh đúng theo lời dạy của  Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư : “Hành giả Tịnh độ mỗi ngày niệm Phật ba vạn câu trở lên là hành nghiệp Thượng Phẩm Thượng sanh”.

Hãy đọc Phần IV và phần V sách Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh.

B- Trợ hạnh

        a- Xiển dương Tịnh độ. Chia xẻ kinh nghiệm hành trì cho bạn dồng tu;

b- Cúng  dường Tam Bảo la giúp duy trì mạng mạch  Phật pháp được lâu dài;

c- Ăn chay :
Ăn chay là dừng nghiệp sát sanh, nuôi lớn lòng từ bi, ứng hợp Bồ Đề Tâm.
Ăn mặn là  ăn thịt chúng sanh, trong đây là cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, cực ác, tội lớn nhứt trong các tội.

d- Phóng sanh
Phóng sanh la cứu mạng sống chư Phật vị lai, cực thiện, phước lớn nhứt trong các phước.

A Di Đà Phật