Giổ mẹ

Câu 4 : Giổ mẹ

Phật tử …. ở Việt Nam hỏi :

Kính bạch Thầy

Mẹ con được vãng sanh rồi, vậy con có cần hồi hướng công đức cho mẹ con và cúng giổ hằng năm nữa không, thưa Thầy ?

 

Đáp :

1. Hồi hướng.

Kinh dạy: Cõi Cực Lạc có ba bậc chín phẩm, đây là nói đại cương. Quá trình tu tập của chúng sanh quá nhiều sai biệt nên phẩm vị tương ứng cũng rất nhiều. Ấn Quang đại sư Liên tông thập tam Tổ dạy: “Hồi hướng công đức là giúp cho đương nhơn nâng cao phẩm vị”.

Mẹ của liên hữu  vãng sanh phẩm vị không cao đâu. Do vậy rất cần hồi hướng. Mặt khác mỗi lần hồi hướng là cách thực tập, giúp liên hữu mở rộng tâm lượng “vì chúng sanh”. Bồ Tát hạnh đấy !

2- Cúng giổ.

Ý nghĩa, mục đích cúng giổ là :

  • Kỷ niệm ngảy vĩnh biệt người thân.
  • Tập họp gia đình, củng cố tình thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Nuôi lớn từ bi tâm.
  • Thương nhớ thân nhân, nghĩ tưởng, nhắc nhở những gì tốt lành, cao thượng của người thân để cùng nhau học, hành hầu xứng đáng là con, cháu… của người. Tu tâm dưỡng tánh.
  • Duy trì phong tục “tri ân” rất quý của dân tộc. Đây cũng là hạnh quan yếu của Phật giáo.

Vậy thì, dù bà cụ đã vãng sanh vẫn nên cúng giổ hằng năm, cúng không phải để bà cụ ăn, mà vì ý nghĩa và mục đích nói trên.

Nên tránh sát sanh hại vật quá nhiều để cúng tế, đải đằng đông bạn bè, để chứng tỏ ta là hiếu tử…, là giàu có. Cách phô trương này làm mất ý nghĩa và mục đích tốt đẹp nói trên, bị phản tác dụng, tội sát sanh hại vật làm liên lụy rất lớn đến thân nhân.

Nam Mô A Di Dà Phật