Hỏi về thọ mạng

Câu 1 : Hỏi về thọ mạng

Kính bạch Thầy Thích Minh Tuệ,

Con rất thích đọc 2 quyển sách Thầy viết “Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm” và “Tịnh độ thực hành vấn đáp”. Con thực hành theo lời dạy của Thầy và hiện nay con nghe được tiếng niệm Phật liên tục lúc còn thức.
Có Phật tử nói con phải đi thọ Bồ tát giới, nếu không sẽ chết trước khi hết thọ mạng.
Con không hiểu thế nào nên kính xin Thầy hoan hỉ ban cho con lời dạy.

Con cám ơn Thầy.

Nam mô A Di Đà Phật

(Võ văn …, Cần Thơ, 10/07/2012)

 

Đáp :

A-Di-Đà Phật,

Kinh đạo hữu,

Kinh xin  đạo hữu chớ hoang mang, hãy binh tĩnh, tôi tuần tự góp ý đây.

1- Phật tử ấy căn cứ vào đâu mà cả quyết rằng nếu không thọ Bồ tát giới, đạo hữu sẽ chết trước ngày hết thọ mạng ?
Bồ Tát giới có hai thứ : Xuất gia Bồ Tát giới và tại gia Bồ Tát giới.

– Xuất gia Bồ Tát giới thọ mười (10) giới trọng, bốn mươi tám (48) giới khinh.

– Tại gia Bồ Tát giới thọ sáu (6) trọng, hai mươi tám (28) giới khinh.

Thọ giới, bất cứ giới nào đều có công đức. Thọ giới xong giử giới tu hành lại có thêm công đức, nhờ vậy mà dễ tiến tu. Thọ Bồ Tát giới phải hành Bồ Tát hạnh là lục độ vạn hạnh. Lục độ là Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Bố thí đứng đầu, trong bố thí hạnh pháp thí là bậc nhứt. Pháp thí có nội thí và ngoại thí. Nội thí là thuyết  giảng Phật pháp, chia xẻ kinh nghiệp hành trì cho bạn đạo. Ngoại thí là dùng tịnh tài để ấn tống kinh, sách, cd thuyết giảng Phật pháp. Được vậy hành giả có nhiều phước đức hơn nên tu dễ tiến. Nếu hồi hướng công đức này cũng có thể vãng sanh Cực Lạc, nhưng theo Nhị Tổ Thiện đạo thì đây là tạp tu, mà tạp tu thì ngàn người tu may ra có một vài người vãng sanh mà thôi. Nó chỉ là trợ hạnh. Tôi chưa thấy kinh nào nói thọ Bồ Tát giới được kéo dài tuổi thọ.
Nhưng trong quyển Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập (trang 150), Sơ Tổ Tịnh độ tông Nhựt bổn, Pháp Nhiên thượng nhơn viết, trong sách Quán Niệm Môn của NHị Tổ Thiện Đạo đại sư nói : “…. hành giả niệm Phật sẽ được Phật A-di-đà và thánh chúng thường đến hộ niệm, tức thời được tăng trưởng thọ mệnh”

Điển hình cụ thể như sau: Theo lời tường thuật của Pháp sư Tịnh Không, Ngài cùng hai huynh đệ của Ngài, cả ba đều được tiên đoán thọ mạng chỉ có  bốn mươi lăm (45) năm. Hai huynh đệ của Ngài tuy rằng tu hành rất mẫu mực, thế mà đúng tuổi bốn mươi lăm (45) đều viên tịch. Riêng Ngài đến tuổi bốn mươi lăm Ngài bị bịnh, Ngài nhập thất tịnh tu một tháng, nhờ công đức hồng danh Phật, Ngài không chết mà vẫn sống, đến nay là tám mươi sáu tuổi (gần gấp đôi thọ mạng).

2- Có dịp đạo hữu nên thọ Bồ Tát giới, hành Bồ Tát hạnh, giúp trợ duyên vãng sanh.

3- Nếu đạo hữu nghe được thánh hiệu Phật A-di-đà liên tục suốt thời gian thức, đó là đạt Bất niệm tự niệm, giữ tình trạng này cho đến sát na cuối cùng cuôc đời thì bảo đảm vãng sanh bất luận tình huống nào.

4- Nếu còn có điều gì không rõ, đạo hữu cho biết tôi sẽ góp ý thêm.

Kinh chúc đạo hữu thân tâm an lạc, sớm thành tựu tịnh nghiệp.

Kinh thư,

A-di-da Phật

Thích Minh Tuệ