Khóa 9 Phật Thất – Thích Minh Tuệ (4/4)

Phật Thất khóa 9 tại Niệm Phật Đường Cực Lạc – Texas
(từ ngày 25/10/2015 đến ngày 01/11/2015)

Do Ðại Ðức Thích Minh Tuệ hướng dẫn

Video 4