Sám hối như thế nào để giải nghiệp tội lỗi?

Câu 23 : Sám hối như thế nào để giải nghiệp tội lỗi?

Phật Tử hỏi :

Nam Mô A Di Đà Phật

kính bạch Thầy, xin Thầy Từ bi hoan hỷ giải đáp cho con một việc, con Pháp danh là Huệ Phương, con quy y rồi nhưng con lỡ phạm giới cấm, con rất sợ vì tội phạm giới cấm rất nặng, con quyết tâm không để phạm những giới đó nữa, con thành tâm sám hối nhưng con không biết sám hối như thế nào để giải nghiệp tội lỗi này, con nghe nói là đi xin quy y lại sẽ xóa tội nếu không phạm nữa, con không biết như thế có phải không, kinh xin Thầy Từ bi chỉ dạy cho con, con nguyện sẽ không dám tái phạm nữa !

Nam Mô A Di Đà Phật

 

Đáp :

1 – Nếu đạo hữu đã phạm giới nặng, bị mất giới thể thì nên thọ giới lại để có giới, gìn giữ giới hầu tiến tu.

2 – Thọ Tam quy không xóa được tội đâu, mà phải sám hối !

3 – Sám hối có bốn cách như sau :

  • Tác pháp sám  hối
  • Hồng danh sám hối
  • Thủ tướng sám hối
  • Vô sanh sám hối.

3.1- Tác  pháp sám hối : 

Ngày rằm và ba mươi các chùa thường tổ chức Lễ Bố Tát ngũ giới và Bồ Tát giới. Sau khi tuyên đọc ngũ giới xong, quý Thầy hỏi có vị nào đã phạm giới nên đứng riêng ra và phát lồ sám hối.

Đương nhơn phải :

    • Chí thành bày  tỏ hết  những lỗi lầm mắc phải,
    • Thành  khẩn ăn năn hối hận lỗi lầm đã gây ra,
    • Phát nguyện từ nay trở đi sẽ  không bao giờ tái phạm nữa.

Sau đó quý Thầy chú nguyện xin giải tội cho đương nhơn

3.2- Hồng danh sám

Ngày rằm và ba mươi các chùa cũng thường tổ chức Lễ lạy Hồng danh sám theo nghi thức riêng của mỗi chùa. Phật tử muốn sám hối để tiêu tội thì đến chùa tham dự lễ này. Đại lược là cùng quý Thầy xướng danh  tám mươi chín (89) vị Phật và lạy một  trăm lẽ tám  (108) lạy, cầu xin diệt tội.

3.3- Thủ tướng sám hối

Đây là pháp sám hối khá khó, thích hợp cho người có trình độ cao. Đương nhơn đứng trước tượng Phật thành tâm lễ bái, trình bày những tội lỗi đã phạm và nguyện ăn năn chừa bỏ. Hằng ngày phải thực hành như thế cho đến khi nào thấy được hảo tướng như : thấy hào quang hay hoa sen báu, thấy Phật hay Bồ Tát xoa đầu v.v… (hết tội) mới thôi.

3.4- Vô sanh sám hối

Pháp này thuộc về lý sám hối nên rất khó, phải là bậc thượng căn mới thực hành nổi, phải thực hành hai phép quán “quán tâm vô sanh và pháp vô sanh”. Khi quán thuần thục thì tội diệt (là không) nên Kinh dạy :

“Tội từ tâm khởi,  đem tâm sám
Tâm được  tịnh rồi, tội liền tiêu
Tội tiêu Tâm tịnh thảy đều không
Thế mới thật là chân sám hối”

Mặt khác Quán Đảnh Pháp sư dạy : “các loại sám hối : Hồng danh sám, Lương Hoàng sám, Từ bi sám, … mỗi loại chỉ diệt đựơc một số tội nào đó. Chỉ có danh hiệu Phật A Di Đà diệt hết tât cả các tội.”

4- Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy : “Niệm một câu danh hiệu Phật A-di-đà diệt tám mươi ức kiếp trọng tội sanh tử”

5- Chư Tổ dạy : “Liễu, tội chướng bổn lai không. Vị liễu, ưng tu hoàn tu túc trái”, nghĩa là liễu (ngộ đạo) thì tội chướng gốc nó là không (không còn tội nữa). Chưa liễu (chưa ngộ đạo) phải “lãnh đủ”, có nghĩa là phải hoàn trả tất cả nợ nần đã vai (đền tội).

6- Căn cứ vào những lời lẽ trên, muốn  diệt hết tội nặng, một cách dễ dàng giản dị là đạo hữu chỉ cần niệm Phật A-di-đà cho đến Tâm thanh tịnh thì tội liền tiêu, như Phật đã dạy.

7- Đây là động cơ thúc đẩy đạo hữu dõng mãnh tinh tấn niệm Phật A- di-đà, nếu túc căn của đạo hữu cạn mõng, dù chưa đạt tâm thanh tịnh thì ít nhứt cũng được Bất Niệm Tự Niệm, mà đạt Bất Niệm Tự Niệm thì bảo đảm Vãng Sanh Cực Lạc bất luận tình huống nào. Về Cực Lạc tiếp tục tu hành cho đến ngày thành Phật (tội tự hết).

8- Phàm làm người không một ai là không tội. Tội của đạo hữu nặng cở nào tôi không biết, nhưng tôi nghĩ đâu bằng tội: giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng (tội ngũ nghịch). Tội ngũ nghịch Niệm Phật A Di Đà đều được tiêu tội và Vãng sanh Cực Lạc Quốc.

9- Đạo hữu chớ có tự ti, mặc cảm như vậy không tốt. Pháp sư Tịnh Không dạy : “Mỗi lần hối hận tội lỗi là thêm một lần gây tội, tội càng chồng chất”. Lâu ngày chày tháng nó thành nội kết thì nguy hiểm lắm !

10- Đạo hữu nên phát lồ sám hối trong lễ bố tát ngũ giới đồng thời tự nghĩ rằng mình đã như pháp sám hối rồi và niệm Phật A-di-đà một câu diệt được tám mươi ức kiếp trọng tội sanh tử, mà đạo hữu niệm Phật quá nhiều rồi. Vậy thì tội của  đạo hữu đã bị diệt hết rồi (do sám hối và niệm Phật). Điều quan trọng là đạo hữu nguyền quyết  không tái phạm. Được vậy đạo hữu thoát khỏi cảnh ăn năn, hối hận, sợ hải hiện tại, những thứ này nó đốt cháy tâm cang của đạo hữu. Địa ngục trần gian đấy !

Ngưỡng mong rằng đạo hữu đọc kỷ những điều ghi trên, bình tĩnh sáng suốt nhận thức phương cách tu hành.

Kính chúc đạo hữu thân tâm an lạc.

Kính đạo hữu

A-di-đà Phật

Thích Minh Tuệ