Làm cách nào để nghe được tiếng niệm Phật của tự tánh được lớn và rõ hơn?

Câu 26. Làm cách nào để nghe được tiếng niệm Phật của tự tánh tương tục không bị gián đoạn, nghe được lớn và rõ hơn ?

Phật Tử hỏi :

A Di Đà Phật

Kính bái bạch thầy Thích Minh Tuệ, vị ân sư tôn kính của con !

Con pháp danh là…….., hiện đang tập sự xuất gia tại tu viện….. do thầy ….. làm trụ trì. Con có vài thắc mắc kính trình lên Thầy, mong Thầy từ bi hoan hỷ giải thích giúp con.

Con nhập thất chuyên tu áp dụng pháp thực hành niệm Phật theo máy của Thầy, thời gian trong vòng một tháng thì đạt bất niệm tự niệm (nghe suốt trong thời gian thức).

Thời gian đầu mới được bất niệm tự niệm thì nghe tiếng niệm Phật của tự tánh rất lớn và rõ (chỉ nghe tiếng niệm Phật lớn và rõ trong vòng một tuần), dần dần về sau tiếng niệm Phật càng nhỏ dần và không rõ nữa. Nơi con đang tu tập đó là vùng đồi núi có nhiều tiếng của côn trùng (ve, dế, …) nên việc lắng nghe tiếng niệm Phật của tự tánh cũng khó khăn, thay gì niệm A Di Đà Phật mà lại nghe là A Đi Đà Phật hay A Di Đà Phần… Nhiều lúc ngồi tỉnh tọa lắng lòng để nghe, nhưng chỉ nghe được rất nhỏ, biết rằng tự tánh đang niệm nhưng không nghe rõ gì hết, ở những nơi có nhiều tiếng ồn hoặc đại chúng tụng kinh thì con không nghe được tiếng niệm Phật của tự tánh nữa.

Mong Thầy từ bi hoan hỷ chỉ dẫn giúp con làm cách nào để nghe được tiếng niệm Phật của tự tánh tương tục không bị gián đoạn, nghe được lớn và rõ hơn ?

Xin thầy nói rõ bước tiếp theo con phải hành trì thế nào để huân trưởng mức bất niệm tự niệm của con được sâu hơn ?

Mong Thầy từ bi hoan hỷ nói rõ tiến trình từ nhập tâm đến mức công phu hiện tại của thầy, từng bước diễn biến ra sao, để con không bị bỡ ngỡ trên bước đường tu tập !

Con rất mong nhận được câu trả lời của thầy, ngàn lần tri ân thầy !

A Di Đà Phật

 

Đáp :

A Di Đà Phật

Kính liên hữu,

Tôi lần lượt đáp câu hỏi của liên hữu :

1- Tiếng niệm Phật của tự tánh ban đầu lớn và rõ ràng, sau nó nhanh hơn nên nhỏ dần và không còn rõ ràng như trước đây là hiện tượng tự nhiên thôi, không có gì để thắc mắc cả. Sau này nó còn nuốt chữ nữa.

2- Sơ cơ lấy tịnh tu tịnh, thuần thục rồi lấy động mà tu tịnh, được vậy hành giả mới bất động (an tịnh) trước mọi hoàn cảnh (động). Tu bằng pháp “giả tá”, nghĩa là :

  • bất luận tiếng gì cũng giả là tiếng Niệm Phật. Đại chúng tụng kinh, liên hữu giả tá tiếng mỏ là tiếng niệm Phật. Tiếng mỏ kêu cốc cốc cốc cốc, liên hữu tập nghe là A Di Đà Phật, tập chừng năm mười phút, liên hữu sẽ nghe toàn là tiếng niệm Phật. (Kinh Hoa nghiêm dạy: Nhứt thiết duy tâm tạo).
  • Cũng vậy đối tất cả tạp âm (ve, dế, ….) liên hữu đều giả tá là tiếng niệm Phật, được vậy bất luận hoàn cảnh ồn ào náo nhiệt gì liên hữu vẫn niệm Phật được. Nên nhớ Nhứt niệm tương ưng nhứt niệm Phật. Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật.

3- Bước kế tiếp là Bất Niệm Tự niệm sâu, nghĩa là nghe được tiếng niệm Phật của tự tánh ngay lúc đang ngủ (nghe 24/24). Trình độ này ngang với niệm Phật thành một khối (Pháp sư Tịnh Không). Pháp sư Tịnh Không nói : “Đây là tiểu chứng, hồi hướng công đức này cho cữu huyền thất tổ mình đều được siêu thăng”. Vãng sanh Thượng Phẩm Thượng Sanh.

Cách tu : Không có gì khác, vẫn một mực huân tập chủng tử danh hiệu Phật vào tạng thức. Kiên trì đổ nước vào lu, bao giờ đầy nó tự tràn.

4- Pháp Bất niệm tự niệm có từ ngàn xưa, thời Nhị Tổ Thiện Đạo Đại sư, nhưng mới được triển khai ở Việt Nam, còn mới mẽ nên có những vị thầy, vì bảo thủ pháp tu của họ mà không thừa nhận, đôi khi bài bát pháp này. Đây là lẽ tự nhiên.

5- Ở Việt Nam có Đại Đức Thích Nhuận Nghi trụ trì chùa Từ Đức ở Thủ Đức, điện thoại số:  09 0994 3825. Thầy đang xiển dương mạnh pháp Bất niệm Tự niệm này. Nếu cần, liên hữu nên liên lạc với thầy để trao đổi kinh nghiệm hành trì.

Thành kính chúc mừng và kính chúc liên hữu sớm đạt Bất Niệm Tự Niệm Sâu.

Kính thư

A Di Đà Phật