Nhập thất

Câu 21 : Nhập thất

Phật Tử ở Việt Nam hỏi :

Kính bạch thầy,

Con hiện đang ở Việt Nam, con có đọc cuốn Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp của thầy. Con có một câu hỏi này, kính mong thầy giải đáp cho :
Niệm phật muốn được nhất tâm bất loạn phải định kỳ kiết thất. Nhưng con nghe nói không nên kiết thất một mình vì làm như thế dễ bị tẩu hỏa nhập ma có đúng vậy không thưa thầy ?

 

Đáp :

Tu thiền dễ bị tẩu hỏa nhập ma, còn tu Tịnh độ hàng ngày niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc làm gì có việc tẩu hỏa nhập ma, Nhập thất một mình yên tịnh càng dễ nhập tâm.

Thành kính chúc đạo hữu sớm thành tựu tịnh nghiệp,

A-di-da Phật

Thích Minh Tuệ