Niệm Phật theo máy : niệm ra tiếng hay niệm thầm?

Câu 25. Niệm Phật theo máy : niệm ra tiếng hay niệm thầm?

Phật Tử hỏi :

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Thầy !

Xin Thầy hoan hỷ cho con  hỏi cách niệm Phật theo máy, niệm theo file niệm chậm : sau khi máy niệm một câu rồi mình niệm một câu, như vậy sau khi máy niệm một câu rồi thì con niệm ra tiếng hay niệm thầm, kính xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con !

Nam Mô A Di Đà Phật

 

Đáp :

A Di Đà Phật

Kính đạo hữu

Niệm ra tiếng là tốt nhứt, niệm càng lớn tiếng càng tốt. Niệm ra tiếng có mười công đức. Nhưng ngặt nổi niệm ra tiếng hao hơi tổn khí do vậy không niệm được lâu. Nên phải niệm nhỏ tiếng và niệm thầm. Niệm thầm, ý trì tốt hơn kim cang trì. Tùy theo hoàn cảnh và sức lực thay đổi giọng niệm cốt sao niệm được càng lâu càng tốt !

Kính chúc đạo hữu sớm thành tựu Tịnh nghiệp.

Kính thư,

A Di Đà Phật