Phật đến tiếp dẩn

Câu 55. Phật đến tiếp dẩn

Phật Tử hỏi :

Nam mô A Di Đà Phật

kính bạch thầy,

Cổ đức bảo : “Phật chẳng đến đi” thì làm sao lại có chuyện Phật đến tiếp dẫn, thưa thầy ?

Kính Thầy,

Nam mô A Di Đà Phật

 

Đáp :

A Di Đà Phật

1- Cảm ứng đạo giao chẳng trở ngại chuyện đến hay đi! Chẳng thấy mà lại thấy, nên Ngài Vĩnh Minh bảo : “Biết huyễn chẳng phải là thật, thì tâm lẫn Phật đều mất. Chẳng phải là vô huyễn tướng, nên chẳng hoại tâm và Phật”. Ngài lại bảo: “Pháp thân chân Phật vốn chẳng sanh diệt, từ chân thật mà hóa hiện ra như vậy để tiếp dẫn căn cơ còn mê”.

2- Ðây chính là bổn nguyện công đức của Như Lai, khiến cho chúng sanh hữu duyên chuyên tâm tưởng niệm, ngay trong tự tâm thấy được Phật đến đón, chẳng phải là chư Phật thật sự sai hóa thân đến đón tiếp. Thân Phật trạm nhiên thường tịch, mà chúng sanh thấy có đến, đi như ảnh hiện trong gương, chẳng phải ở trong, chẳng phải là bên ngoài, như chuyện trong mộng chẳng có, chẳng không.

3- Lại như kinh dạy : “Cần phải do Phật thân mới được độ, thì Ngài liền hiện thân Phật để thuyết pháp”, cũng chính là ý này. Vì vậy, nước trong thì trăng tự hiện, tâm tịnh thì Phật tự hiện, nên mới bảo cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn”.

4- Hành giả niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, lâm chung thấy Phật, thì đó là do cái nhân này cảm ứng một cách nhiệm mầu. Lại do chúng sanh và Phật vốn cùng một thể, cảm ứng đạo giao, pháp vốn là như vậy.

5- Do tự và tha chẳng hai, nên tự lẫn tha đều hệt như nhau. Do tự và tha chẳng hai nên vị Phật đến đón đó chính là đức Phật trong tâm mình. Lại do tự và tha giống hệt nhau, nên Phật thật sự chẳng có đến, có đi; Lúc lâm chung lại rành rành hiển hiện việc có Phật đến đón vãng sanh Cực Lạc. Sự, lý viên dung tự tại vô ngại, chỉ tin được nổi đã đạt lợi ích vô lượng.

6-  Nếu chẳng hiểu rõ lý lẻ trên lại vọng luận, tà đàm thì chẳng những tự chướng mà còn làm chướng người, với pháp môn này sanh tội lỗi lớn !.

A Di Đà Phật