Thối chuyển tâm

Câu 57. Thối chuyển tâm

Phật Tử hỏi :

Nam mô A Di Đà Phật

Bạch thầy,

Sao có một số người niệm Phật tinh tấn lắm, công phu có vẻ đắc lực lắm nhưng rốt cuộc thối tâm bỏ niệm Phật, vậy là do nguyên nhân gì?

Kính xin Thầy từ bi giãi thích cho chúng con rõ.

Thành kính cảm ơm Thầy.

Nam mô A Di Đà Phật

 

Đáp :

A Di Đà Phật

Nói chung người tu phải có trí tuệ, ý chí và nghị lực. Hành giả Tịnh Độ phải có đầy đủ ba món tư lương đó là Tín (trí huệ), Nguyện (ý chí) và hạnh (nghị lực).

a)- Trí huệ : Hành giả phải học để hiểu rõ luật nhân quả, thông suốt đạo lý của niệm Phật, biết phương pháp hành trì, biết cách đối trị, khắc phục và chịu đựng những chướng duyên, lại biết được công đức, lợi ích của sự niệm Phật, biết rành rẽ nỗi khổ của Ta Bà niềm vui nơi Cực Lạc. Từ đây phát khởi niềm tin sâu xa (chánh tín) vào pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh.

b)-Ý chí : Trên bước đường tu tập, sau khi có niềm tin vững chắc rồi, phải lập nguyện, là chí thành, khẩn thiết nói lên sự khát khao, ao ước của mình, là quyết đời này vãng sanh Cực Lạc thành Phật độ chúng sanh. Đây là lời thề, mà thề thì phải bền tâm vững chí gìn giữ, dù cho vật đổi sao dời, dù cho núi tan biển cạn, dù cho mất mạng, lời nguyền này quyết không thay đổi. Tâm bất biến, giửa giòng đời vạn biến, (ý chí).

c) Nghị lực : như người tìm của báu, đã biết nơi chốn, đã nắm bản đồ trong tay, giai đoạn chót là phải cất bước lên đường, cũng vậy hành giả Tịnh độ đã Tin sâu, nguyện thiết thì phải hành chuyên. Hành giả nổ lực tinh tấn hành trì, kiên định lập trường không dao động trước mọi cám dổ của Tông phái khác hay tà ma ngoại đạo, sẳn sàng chấp nhận mọi gian lao, nguy khốn, cuối cùng vượt qua mọi nội ngoại, minh ám…. khảo (đọc câu đáp 83-84  Phần thực hành, sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp). Quyết tâm chế phục phiền não, sang bằng, đột phá mọi chướng duyên, quyết hạ thủ công phu đến nơi đến chốn, (tối thiểu là đạt Bất Niệm Tự Niệm) như người leo núi quyết phải lên tới đỉnh.

Tóm lại kẻ bỏ cuộc giửa đường vì thiếu trí huệ, ý chí và nghị lực.

A Di Đà Phật