Đạt Bất Niệm Tự Niệm rồi mà còn sân?

Câu 58. Đạt Bất Niệm Tự Niệm rồi mà còn sân ?

Phật Tử hỏi :

Nam mô A Di Đà Phật

Kính thưa Thầy,

Con có chị bạn đạt Bất Niệm Tự Niệm đã lâu rồi. Thế mà chị còn nóng tánh quá! Điều này khiến chúng con nghi chị này nói dối chứ thực ra chị chưa đạt gì cả, nếu đạt Bất Niệm Tự Niệm lâu rồi thì tánh tình sẽ tốt hơn đâu có như vậy, hay là Phật pháp không nhiệm mầu ? Kính xin Thầy từ bi giãi thích cho chúng con rõ, con thành kính tri ân Thầy.

Nam mô A Di Đà Phật

 

Đáp :

A Di Đà Phật

1- Bất Niệm Tự Niệm mới chỉ là nhập môn thôi, chưa chứng đắt gì cả. Dẩu cho được thành một khối (Bất Niệm Tự Niệm sâu) gọi là tiểu chứng, tiểu chứng thì cũng chỉ giảm phiền não (sân) một phần nào đó thôi, chưa hoàn toàn dứt sạch được. Đến khi nào đắc quả A La Hán (thánh nhân) hoặc niệm Phật được Nhất Tâm Bất Loạn mới dứt trừ được phiền não.

2- Kinh Niệm Phật Ba La Mật dạy : “Uy lực bất khả tư nghì của danh hiệu Phật khiến cho tâm thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy (hành giả) không hề hay biết”. Vậy thì chớ nghi Phật pháp không mầu nhiệm. Sự nghi ngờ này tự chướng ngại đường tu.

3- Đạt Bất Niệm Tự Niệm rồi mà :

  • Cơn sân giảm nhẹ hơn trước đây (trước khi đạt  Bất Niệm Tự Niệm ) thì quả đúng lời dạy nói trên của Kinh Niệm Phật Ba La Mật. Vậy thì không nên thắc mắc, nghi ngờ gì cả, mà nên thông cảm, tán thán, khích lệ bạn mình tiến tu.
  • Bằng như ngược lại, cơn sân lại còn nặng nề hơn, sao lạ vậy ? Vì sau khi đạt  Bất Niệm Tự Niệm hành giả khoe khoang, khoác lác, nuôi lớn bản ngã, cống cao ngã mạn thì bao nhiêu công đức tu hành tự thiêu hủy hết, đây là lời dạy của Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư (đọc Trạng thái nhập tâm, sách Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh). Cổ đức dạy : “Vô ngã là Niết Bàn”, đằng này ngày càng nuôi lớn bản ngã, ngày càng xa Niết Bàn. Càng tu càng phiền não là trường hợp này. Bởi vậy người biết tu, người chân tu, càng tu ngày càng khiêm hạ.

4-  Nếu đương sự nói dối, Tổ thứ mười ba Ấn Quang đại sư dạy : “Chưa được mà nói là được, hoặc được mười nói mười một là đại vọng ngữ, sẽ sa A tỳ địa ngục”. Hành giả chúng ta luôn ghi nhớ lời dạy quý báu này và hãy  thận trọng, thận trọng !

A Di Đà Phật