Tu giới hạnh và đạo hạnh

Câu 59. Tu giới hạnh và đạo hạnh

Phật Tử hỏi :

Nam mô A Di Đà Phật

Con kính thầy,

Có người nói người tu giới hạnh, đạo hạnh phải vẹn toàn mới được vãng sanh, như vậy có đúng không Thầy ? Nếu không thì phải tu cách nào để bảo đảm được vãng sanh,  thưa Thầy ?

Thành kính tri ân Thầy,

Nam mô A Di Đà Phật.

 

Đáp :

A Di Đà Phật

Câu hỏi này ngắn ghọn nhưng rất hay, thành kính tri ân liên hữu, tôi xin tuần tự góp ý :

A- Không đúng.

Trong sách Niệm Phật Tông Yếu, Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bản Pháp Nhiên Thượng Nhơn nói :

 1. Tu Thánh – đạo môn thì tột cùng trí tuệ để lìa sinh tử (giãi thóat). Bởi thế hướng về Thánh-đạo môn thì phải trau dồi trí tuệ, gìn giữ giới cấm, rèn luyện tâm tánh (đạo hạnh) làm tông chỉ.
 2. Tu Tịnh độ môn thì trở lại ngu si mà vãng sanh. Vì vậy bước vào Tịnh độ môn thì chẳng dựa vào trí tuệ, chẳng lo tròn đạo hạnh, chẳng cần điều hòa tâm tánh, mà chỉ tự thấy mình là người vô năng, vô trí, cần nương vào Di Đà bổn nguyện mà niệm Phật cầu vãng sanh.
 3. Tuy tam học “Giới Định Huệ” hoàn toàn đầy đủ nhưng nếu không tu Bổn Nguyện niệm Phật thì không được vãng sanh. Tuy không có “Giới Định Huệ” mà một mực xưng danh thì chắc chắn được vãng sanh.
 4. Ngoài niệm Phật tất cả hạnh khác đều chẳng phải bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, bởi vậy tuy là diệu hạnh cũng không bằng niệm Phật. Hạnh niệm Phật siêu hơn các hạnh.
 5. Người niệm Phật dù không có chút thiện gì khác đi nữa, vẫn chắc chắn được vãng sanh.
 6. Chẳng kể là phá giới hay giữ giới, giàu hay nghèo, căn cơ cao hay thấp. Hễ xưng danh hiệu của Ngài (Phật A Di Đà)  thì như gạch ngói biến thành vàng ròng. Ngài nhất định lai nghinh (tiếp dẫn). Đó là THỆ NGUYỆN của Đức Phật A Di Đà.
 7. Yếu đạo để ra khỏi sanh tử, không gì hơn vãng sanh Tịnh độ. Hạnh tu vãng sanh Tịnh độ tuy nhiều, không gì hơn xưng danh. Vì đó là hạnh của Di Đà bổn nguyện.
 8. Chỉ biết rằng : Bổn nguyện của đức Phật A Di Đà chẳng hư dối, hễ xưng niệm danh hiệu của Ngài thì nhứt định được vãng sanh.
 9. Vãng sanh là chuyện của Phật làm. Niệm Phật là chuyện mình làm. Chỉ cần xưng danh để chờ Phật lai nghinh (tiếp dẫn). Chuyện Ngài lai nghinh tiếp dẫn những người xưng danh (hiệu Phật) là bổn nguyện của Ngài.
  • Muốn mau lìa sanh tử : trong hai loại thắng pháp. Bỏ qua Thánh đạo môn mà vào Tịnh độ môn.
  • Muốn vào Tịnh độ môn : trong hai hạnh Chánh,Tạp. Hãy bỏ Tạp hạnh mà quay về Chánh hạnh.
  • Muốn tu nơi Chánh hạnh : trong hai Chánh Trợ nghiệp, Chớ dính nơi trợ nghiệp, hãy nên chuyên Chánh định.
  • Chuyên tu Chánh định nghiệp tức là xưng Phật danh. Xưng danh tức vãng sanh. Bởi do Phật bổn nguyện.

B- Tóm lại hành giả Tịnh độ

 1. không cần quan tâm (chớ dính nơi trợ nghiệp) nhiều đến tất cả các hạnh khác ngoài hạnh niệm Phật;
 2. chuyên tâm nhứt ý Chuyên tu Chánh định nghiệp (duy nhứt chỉ “niệm Phật không xen tạp không gián đoạn“, không hành bất cứ hạnh nào khác) theo đúng lời chỉ dạy của Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư nêu trong  sách Tịnh Độ Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập (Chương hai- Hai hạnh);
 3. muốn được bảo đảm vãng sanh bất luận tình huống nào, niệm Phật phải đạt Bất Niệm Tự Niệm (sách: Hương Quê Cực Lạc, Kệ Niệm Phật, Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh).

A Di Đà Phật