Vãng sanh về Tịnh Độ Đâu Suất

Câu 51. Vãng sanh về Tịnh Độ Đâu Suất

Phật Tử hỏi :

Bạch Thầy, bạn đồng tu của con khuyên con nên cầu vãng sanh về Tịnh Độ Đâu Suất cho nó gần, dễ sanh hơn. Cực Lạc quá xa chắc gì về tới. Về Đâu Suất sau này theo Ngài Di Lặc trở về Ta Bà độ sanh, vậy kính xin Thầy từ bi cho con biết :

  1. Lời khuyên trên có đúng không ?
  2. Bao giờ Đức Di Lặc ra đời ?

Thành kính tri ân Thầy.

 

Đáp :

A Di Đà Phật

1- Lời khuyên trên hoàn toàn không đúng. Ngươi cho rằng Đâu Suất gần, Cực Lạc xa, đó chỉ là dùng mắt thịt và tâm lượng phàm phu mà nói thôi. Thực ra ba cõi Ta Bà, Đâu Suất, Cực Lạc đều ở trong tâm ta, thì làm gì có xa với gần, sanh khó hay dễ hơn chứ ? Hãy đọc câu đáp 34,35  Phần giãi nghi, sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp.

2-  Theo Phật giáo, Đức Thích Ca ra đời lúc nhơn thọ (mức sống) còn 100 tuổi. Qua mỗi trăm năm thọ số con người bớt xuống 1 tuổi, giảm dần đến khi nhơn thọ còn 10 tuổi rồi lại tăng lần đến lúc 84.000 tuổi là mãn tiểu kiếp thứ chín của trụ kiếp.

Sang tiểu kiếp thứ mười, lúc nhơn thọ từ 84.000 tuổi giảm còn 80.000 tuổi đức Di Lặc mới ra đời.

Từ khi đức Thích Ca niết bàn đến nay đã được 2558 năm. Ta tạm tính chẳn là 2.500 năm, nhơn thọ con người hiện thời 75 tuổi là thượng thọ. Lấy mức nhơn thọ 75 tuổi kể theo số niên kiếp tăng giảm, thì từ đây đến lúc đức Di Lặc ra đời còn 8.805.500 năm nữa.

A Di Đà Phật