Tiểu Thừa và chứng Tiểu quả

Câu 50. Tiểu Thừa và chứng Tiểu quả

Phật Tử hỏi :

Kính bạch Thầy,

Nếu bảo là đã dùng tâm Ðại Thừa để vãng sanh, thì tại sao sanh cõi kia xong lại chứng Tiểu quả, thưa thầy ?

Kính xin Thầy từ bi giải thích cho con rõ.

 

Đáp :

A Di Đà Phật

Do người ấy vốn đã tu tập Tiểu Thừa lâu ngày nên quen học cách quán sát Khổ, Vô Thường v.v… nơi những pháp ấy. Sanh qua cõi kia, nghe nói Khổ, Vô Thường v.v…, liền ngộ giải, nên chứng Tiểu quả. Vốn do lúc lâm chung phát tâm Ðại Thừa cầu vãng sanh cõi kia, nên khi đã đắc quả La Hán trong cõi kia liền sẽ cầu Ðại thừa (lìa Tiểu hướng Ðại).

A Di Đà Phật