Người tu hạnh Tiểu Thừa, có thể vãng sanh không?

Câu 49. Người tu hạnh Tiểu Thừa, có thể vãng sanh không?

Phật Tử hỏi :

Thưa Thầy, người tu hạnh Tiểu Thừa, có thể vãng sanh được không Thầy ?

Kính xin Thầy từ bi giải thích cho con rõ.

Thành kính tri ân Thầy.

 

Đáp :

A Di Đà Phật

Ngài Tịnh Ảnh đã giải thích câu hỏi trên một cách rất là khéo léo như sau :

“Ngài Thiên Thân viết trong Vãng Sanh kệ rằng : Chủng tánh Nhị Thừa đều chẳng được vãng sanh, Quán kinh lại bảo chúng sanh Nhị Thừa cũng được vãng sanh, nghĩa là làm sao ?

Xin giải thích : Chúng sanh Tiểu Thừa (Thinh Văn, Duyên Giác) là [người] trước đã từng quen tu tập [Tiểu Thừa], nhưng đến khi lâm chung phải phát tâm Ðại thừa (Trên  cầu Phật đạo dưới giáo hóa chúng sanh = Thượng cầu hạ hóa), thì mới được vãng sanh. Nếu dùng tâm Tiểu thừa (Tự độ không độ tha) cầu sanh cõi ấy thì không khi nào được vãng sanh. Vì vậy Ngài Thiên Thân bảo chủng tánh Nhị Thừa chẳng được vãng sanh !”

A Di Đà Phật