Tu sao để tâm được thanh tịnh?

Câu 48. Tu sao để tâm được thanh tịnh ?

Phật Tử hỏi :

Bạch Thầy, tu sao để tâm được thanh tịnh, thưa Thầy ?

 

Đáp :

A Di Đà Phật

Tâm thanh tịnh là tâm tịch tịnh nghĩa là vắng lặng, dứt hết phiền não, không còn cấu nhiễm. Muốn được vậy phải tu tâm bình đẳng, nghĩa là không còn thấy giỏi dở, cao thấp, sang hèn, giàu nghèo. Muốn được bình đẳng thì phải dứt trừ tâm Phân biệt, cái thấy hai bên (Nhãn kiến nhị nguyên), so sánh ta người, có, không, thiện ác, đẹp xấu, lớn nhỏ, rộng hẹp, hơn thua, phải quấy. Muốn không phân biệt thì đừng chấp trước. Chấp trước do vọng tưởng sanh. Dứt trừ vọng tưởng không gì hơn niệm Phật. Vậy pháp tu đơn giản, dễ hành mà kết quả nhanh chóng là niệm Phật, niệm Phật thuần thục liền thành tựu tâm thanh tịnh.

Kinh Niệm Phật Ba La Mật nói : “Nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Adiddà Phật, thì uy lực bất khả tư nghì của danh hiệu khiến cho tâm thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết”.

A Di Đà Phật