Bỏ học, xuất gia !

Câu 12 : Bỏ học, xuất gia !

Phật Tử hỏi :

Nam Mô A Di Đà Phật,

Kính thưa các thầy, con may mắn biết đến Phật giáo và con nhận ra nếu bây giờ không tu thì không biết đến kiếp nào mới tu được, nên con muốn xuất gia tu học. Con năm nay 21 tuổi và đang học đại học, con là con một trong gia đình, khi con nói ra ý muốn xuất gia thì bố mẹ không vui, chỉ muốn con học xong lấy vợ có con cho bố mẹ vui, nhưng con không muốn, vì như thế thì trở ngại đường tu, con biết thân người khó được phật pháp khó được nghe, mà bây giờ đã được, con muốn xuất gia học phật nhưng như thế thì bố mẹ buồn ốm thì con mang tội bất hiếu, không làm tròn đạo thế gian, mong quý thầy góp ý cho con !

 

Đáp :

Tôi thành kính lần lượt góp ý với đạo hữu đây:

  1. Tôi thành kính tán thán đạo tâm xuất thế của đạo hữu.
  2. Đạo hữu đến chùa xin xuất gia mà bố mẹ không cho phép thì không thầy nào nhận cho đạo hữu xuất gia đâu.
  3. Bằng cách nào đó đạo hữu được xuất gia, như đạo hữu nói “thì bố mẹ buồn ốm, thì con mang tội bất hiếu”. Đúng như vậy, đạo làm người không tròn, đạo làm Phật sao thành tựu được ? Đức Phật dạy : “Trăm hạnh lành, hạnh hiếu đứng đầu”, trái lời Phật dạy, là bất hiếu tử, thì đâu xứng đáng là Phật tử, phải không đạo hữu ?
  4. Không hẳn là tất cả những người xuất gia thành tựu đạo nghiệp hơn mọi người tại gia đâu ! Nên, hư đều có cá biệt cả !. “Thân xuất gia, mà  tâm không xuất gia”, thì đâu bằng “Thân không xuất gia, mà tâm xuất gia” (hãy đọc câu đáp 89, Phần Thực hành – Sách “Tịnh Độ Thục Hành Vấn Đáp”).
  5. Người xuất gia mà chọn pháp tu không thích hợp, không gặp được minh sư, thì chắc chắn là không thành tựu được đạo nghiệp giải thoát. Ôi! tiếc thay một kiếp tu hành.
  6. Nếu cần, kính đề nghị đạo hữu đọc kỹ hai quyển “Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh” và “Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp” được đăng trên Mạng “tinhluatemple.org”. Nếu đủ duyên, tôi sẽ góp ý thêm để đạo hữu làm tròn bổn phận, nghĩa vụ đạo và đời.
  7. Nếu cần, đạo hữu hãy liên lạc với tôi ở điện thoại số: (1) 713- …….

Kính chúc đạo hữu lưỡng đạo vẹn toàn.
Thành kính cám ơn đạo hữu.

Kính thư,

Nam mô A-di-đà Phật

Thích Minh Tuệ