Thấy cảnh giới tam ác đạo

Câu 13 : Thấy cảnh giới tam ác đạo

Phật Tử … ở Saigon, Việt Nam hỏi :

Bạch thầy, Kính xin Thầy từ bi giải thích cho con rõ:

Tại sao đức Phật từ bi không cho người ta có khả năng nhớ, thấy, biết cảnh khổ trong tiền kiếp (địa ngục, ngạ quỹ, súc sanh) của mình để sợ mà không làm ác nữa ?

 

Đáp :

  1. Vị kỷ sư, để đáp ứng nhu cầu và tùy theo tài năng của vị ấy mà chế tạo ra người máy có khả năng như vặn ốc, siết bù lon, khuân vác, di chuyển đồ vật…thậm chí giải phẩu. Cũng vậy, thân người gọi là thân báo, nghĩa là cái thân để thọ quả báo (thiện hay ác). Thân này được chế tác (chế tạo, tác thành) bởi nghiệp lực. Do vậy, sự thọ dụng có muôn ngàn sai khác tùy theo thiện báo hay ác báo, nặng nhẹ theo đúng luật nhân quả (Trời, người, A tu la, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục).
  2. Đức Phật không phải là vị Thần linh, nên Ngài không ban ân, giáng họa cho một ai hết. Ngài chỉ là một đạo sư (Thầy dẫn đường), Ngài chỉ dạy chúng ta phương pháp thoát khổ được vui. Nếu ta thực hành đúng thì được giải thoát, bằng không thì phải trôi lăn trong  sáu nẻo luân hồi khổ đau. Ngài dạy chúng ta : “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi”. Cổ nhân dạy : “ông tu ông chứng, bà tu bà đắc”. Cũng như vị bác sĩ ra toa thuốc, bịnh nhân phải uống thuốc mới lành bịnh.
  3. Đức Phật vạn năng, nhưng không phải toàn năng. Ngài không làm trái luật nhân quả được. Điển hình, đức Thế tôn đành làm ngơ để vua Lưu Ly tàn sát giòng họ Thích Ca. Nếu Ngài toàn năng, thì với tâm đại từ đại bi, Ngài đã độ cho tất cả chúng sanh thành Phật hết rồi. Bây giờ chúng ta đâu còn ngồi đây mà luận bàn phải không ?
  4. Kinh dạy: “Biển có thể cạn, núi có thể tan, nhưng lời nói của Thế tôn không bao giờ hư dối”, nghĩa là lời thế Tôn nói luôn luôn chân thật. Cảnh khổ của súc sanh sờ sờ trước mắt chịu khó quan sát là biết ngay. Còn cảnh khổ địa ngục và ngạ quỷ đã được kinh sách nói rất nhiều rồi. Tại sao không tin mà còn đòi nhớ, thấy, biết. Muốn nhớ, thấy, biết, hãy tu đạt túc mạng thông, thiên nhãn thông, còn hành giả Tịnh độ hãy tu đạt lý niệm Phật nhứt tâm bất loạn, thì sẽ tự nhớ, thấy, biết.
  5. Nếu đủ duyên, trường hợp cá biệt, đức Phật có thể dùng thần lực khiến chúng sanh thấy được cảnh giới xa lạ khác. Như trường hợp Vy Đề Hy phu nhân và Ngài A Nan được thấy Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc vậy.

Nam Mô A-Di-Đà Phật