Chuyển nghiệp !

Câu 6 : Chuyển nghiệp !

Phật tử …. ở Thụy Điển (Se) hỏi:

A Di Ðà Phật

Kính thầy,

Con là Phật tử tại gia. Con hay nghe thầy giảng trên mạng. Nay con có một vấn đề rất lớn muốn thưa với thầy. Con đang nợ bạn con một khoản tiền cũng đã một thời gian rồi mà con chưa có khả năng để trả bạn con. Nếu như có chuyện xảy ra đến với con, mà con chưa trả nợ số tiền đó cho bạn con được, thì con phải làm gì để cho cái nghiệp của con đã tạo ?. Bây giờ con rất muốn mình có việc làm để có tiền trả nợ cho xong, nhưng con chưa tìm được.

Con muốn hỏi thầy là trong thời gian chưa có khả năng để trả nợ cho bạn con, thì con phải làm gì cho cái nghiệp con đã tạo ra được hóa giải không, thưa thầy ?. Con xin thầy giải đáp cho con.

A Di Ðà Phật

 

Đáp :

 1. Trực tiếp gặp chủ nợ, trình bày hoàn cảnh khó khăn của mình, để chủ nợ thông cảm hơn.
 2. Tu để chuyển nghiệp
  Nghiệp do mình tạo, do vậy mình có thể cải chuyển nó được. Muốn cải chuyển nghiệp là phải Tu.
  Phật giáo có tám muôn bốn ngàn pháp tu. Tất cả các pháp đều phải tự lực, duy chỉ có pháp môn Tịnh độ là tha lực (nhờ sức của Phật). Chủ đích của pháp môn Tịnh độ là vãng sanh Cực Lạc thành Phật độ chúng sanh (trả nợ chúng sanh). Tu Tịnh độ có nhiều cách, duy chỉ có trì danh niệm Phật là cách tu dễ thực hiện, ai cũng làm được mà hiệu quả nhanh chóng nhứt. Chư Tổ dạy: “Tịnh độ là con đường tắt nhứt trong các pháp môn, mà trì danh lại là con đường tắt nhứt của Tịnh độ. Vậy thì trì danh là con đường tắt nhứt trong con đường tắt”.Quán kinh dạy: “Niệm Phật A-di-đà một câu diệt tám mươi ức kiếp trọng tội sanh tử”.
  Tổ thứ chín Ngẫu Ích đại sư nói: “A-di-đà Phật là một danh hiệu lớn lao, gồm có vạn công đức. Niệm danh hiệu ấy để vời công đức thì công đức nào cũng phải đến hết” (hãy đọc sách “Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng sanh”).
  Qua hai lời dạy trên rõ ràng là niệm Phật chuyển được nghiệp (diệt tội) mà còn thêm phước.
 3. Hồi hướng công đức cho chủ nợ.
  Hằng ngày đạo hữu niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc, sau mỗi thời khóa đều hồi hướng công đức cho chủ nợ đồng vãng sanh. Đây là lấy công đức tu hành của mình thay tiền trả bớt nợ.
 4. Hường dẫn chủ nợ tu Tịnh độ.
  Nếu đạo hữu niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm sâu (thành một khối) lúc bấy giờ đạo hữu có đủ khả năng hướng dẫn (độ) chủ nợ tu Tịnh độ thì coi như trả hết nợ.
 5. Độ sanh.
  Bằng như không, thì sau khi đạo hữu vãng sanh Cực Lạc, đắc vô sanh pháp nhẫn, liền trở vê Ta Bà cứu độ chúng sanh, ưu tiên độ chủ nợ là trả dứt nợ vậy.

A Di Ðà Phật