Tụng kinh nào cũng được ?

Câu 7 : Tụng kinh nào cũng được ?

Phật tử …. ở California (USA) hỏi :

Kính bạch Thầy,

Có Thầy nói tụng kinh nào cũng tốt như nhau, không cần lựa chọn gì cả.
Có phải vậy không, thưa Thầy ?

 

Đáp :

Tụng kinh đúng cách mới thật sự tốt, có nhiều công đức. Nên phân biệt giửa đọc kinh và tụng kinh :
Đọc kinh là nghiên cứu, tìm tòi nghĩa lý của kinh để mở rộng kiến thức, biết cách hành trì.
Tụng kinh thì tuyệt đối không như vậy. Phải cung kính, chí thành, nhiếp tâm mà tụng, chứ trong lúc miệng ê, a tụng kinh, mà mắt nhìn đông, ngó tây, tai ngóng nghe mọi tạp âm, ý thì suy nghi tính toán mọi thứ, tụng như vậy không ích lợi gì cả.

Nói chung kinh Phật, tụng kinh nào, đúng cách đều tốt, đều có công đức như nhau, nhưng chư Tổ, mỗi Tông phái chọn lựa một số kinh khác nhau. Như Tịnh độ thì chọn ngũ kinh. Đó là Kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lương Thọ, Phẩm Thập Nguyện Phổ Hiền (kinh Hoa Nghiêm) và Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông chương (Kinh Lăng Nghiêm). Liên Tông Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư dạy: “Hành giả Tịnh độ tụng các kinh khác, ngoài ngũ kinh nói trên, là tạp tu, mà tạp tu thì ngàn người tu không có đến một người vãng sanh” (Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập – trang 22, 29).

Mặt khác Tổ Thiện Đạo đại sư cũng dạy: “Tụng ngũ kinh Tịnh độ là chánh hạnh mà nghiệp phụ, còn niệm Phật A-đi-đà là chánh hạnh mà nghiệp chánh” (Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập – trang 21), nghĩa là niệm Phật hiệu năng cao hơn tụng kinh.

Kinh nghiệm thực tế cũng minh xác rằng người chuyên tu Tịnh độ muốn mau nhập tâm, tốt nhứt là chỉ chuyên niệm Phật mà thôi, không cần làm gì khác.

Đúng như Kinh Lăng Nghiêm dạy : “Bất giả phương tiện tự đắc tâm khai”.

A Di Ðà Phật.