Cờ bạc

Câu 16 : Cờ bạc

Phật Tử hỏi :

Kinh chào Thầy,

Thầy ơi, tu học niệm Phật, vậy rồi người đó có bố mê chơi bài bạc, như thế nào để giúp người bố mê giác ngộ?

Con chỉ biết rằng là đi casino là ông phải thắng thua với Casino. Tiền mình thắng vốn là tiền của mình đã thua hay sẽ bị thua, hoặc là tiền của những người thân, bạn bè. Khi chơi bị hồi hợp, bị buồn khổ, và vui khi thắng trong sự khổ của kẻ bị thua.

Con dùng những lời lẽ này để khuyên người, mà không ai nghe, vì sao vậy ? Chắc là sự giác của con và lời giải thích không đúng, phải không Thầy ?

A Di Da Phat,

Kính thư.

 

Đáp :

Tôi sẽ lần lượt góp ý:

  1. Con người mê cờ bạc, khuyên họ không được vì người ấy quá tham, thiếu chánh kiến, thiếu tinh thần cầu tiến (bảo thủ).
  2. Muốn phá mê khai ngộ thì phải học kỷ giáo pháp của Phật, xong quyết tâm hành trì (y giáo phụng hành).
  3. Hành giả Tịnh độ hành trì đúng như lý, như pháp, đương nhiên bỏ cờ bạc.

A-di-đà Phật

Thích Minh Tuệ