Nhập tâm 6 chữ…

Câu 15 : Nhập tâm 6 chữ…

Phật Tử hỏi :

A DI DA PHAT,

Kính bạch thầy Minh Tuệ, con đã nhập tâm với câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, vậy có cần sửa lại thành A DI ĐÀ PHẬT không, kính mong thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con, vì lúc trước con nghe máy niệm phật với 6 chữ nhiều hơn 4 chữ và con chỉ niệm có 4 chữ.

 

Đáp :

Nhập tâm 4 chữ hay 6 chữ đều tốt hết. Thích cách nào thì tiếp tục huấn tập cách đó. Đạo hữu đã nhập tâm 6 chữ, bây giờ muốn đổi thành 4 chữ, thì tiếp tục niệm (huân tập) 4 chữ. Một thời gian ngắn sau, không còn 6 chữ mà hiện hành 4 chữ.

A-di-đà Phật

Thích Minh Tuệ