Niệm Phật đạt Niệm Lực Tương Tục, Bảo Ðảm Vãng Sanh – Bài 1

Khóa 1 Phật Thất

(Từ ngày 20/03/2010 đến ngày 26/03/2010 tại chùa Tịnh Luật – Texas)

Ðề tài : Niệm Phật đạt Niệm Lực Tương Tục, Bảo Ðảm Vãng Sanh
Do Ðại Ðức Thích Minh Tuệ hướng dẫn

Bài 1