Tan Tam Va Dinh Tam Niem Phat

230.Tán tâm và Định tâm niệm Phật

 

Hỏi: Con niệm Phật hơn 10 năm rồi, thế mà con chưa nhiếp tâm được, còn vọng tưởng quá nhiều. Như vậy con có được vãng sanh không thưa thầy ? Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy, Con thành kính tri ân Thầy.

 

Đáp : Nam Mô A Di Đà Phật.

Tôi xin lần lược góp ý : Trích lời giảng của Pháp sư Tịnh Không trong Kinh A di Đà Sớ Sao Diễn nghĩa (quyển 8, tập 241 trang 519-520) : “Tán tâm thì tu pháp môn gì cũng đều tản mạn. Tâm định, tu hết thảy các pháp đều là định”. Tán tâm tu hết thảy các hạnh thì đều thuộc loại tán thiện, tán thiện đều gộp chung vào phước báo. Vì sao nói là phước báo ? Chẳng thể thoát tam giới, chẳng thể liễu sanh tử, quả báo tu được chính là hưởng phước trong tam giới lục đạo, đó là “tán thiện”. Tu tập bằng tán tâm chính là tu bằng cái tâm tạp loạn (vọng tưởng).

 

 Nói rõ ràng hơn, nói minh bạch chẳng đoạn vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì hết thảy các thiện pháp đã tu đều là tán thiện, quả báo sẽ là phước báo hữu lậu trong lục đạo.

 Chỉ cần duyên một cảnh sẽ là Định; tu như vậy thì hết thảy đều là thiện pháp, là Định Thiện. Vì sao ? Tâm định. Tâm định tu hết thảy thiện pháp sẽ là định thiện. Tâm tán loạn, tu hết thảy thiện pháp là tán thiện. Tán thiện là phước đức, định thiện là công đức. Công đức và phước đức sai khác ở chỗ này. Tu định thiện là công đức, tu tán thiện là phước đức.

 Vì sao ? Người ấy chẳng có Định, chẳng có Huệ, nhưng có phước báo. Phước báo có ba loại : Thứ nhất là của cải, loại thứ hai là thông minh, trí huệ, loại thứ ba là khỏe mạnh, sống lâu. Công đức khác hẳn, do công đức bèn đắc Thiền Định, khai trí huệ. Khai trí huệ bèn đoạn phiền não, phá vô minh, hoàn toàn khác biệt.

  Trên đây là lý giải theo Thiền Tông, nếu lý giải thuần Tịnh độ như Nhị tổ Thiện Đạo đại sư ( A Di Đà hoá thân) giảng trong hai sách Bản Nguyện Niệm Phật và Giảng Giải Nguyện Thứ 18 (Pháp sư Huệ Tịnh biên soạn) thì không đề cập đến tán tâm hay định tâm gì cả. Trước giờ phút lâm chung, chỉ cần niệm từ một câu cho đến 10 câu Phật danh là được tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. (Theo đúng Nguyện thứ 18 trong 48 đại Nguyện của Phật A Di Đà). Có người hốt hoảng niệm Phật vẫn được tiếp dẫn vãng sanh.

 Kinh văn ba kinh Tịnh độ tôi cũng không thấy đề cập đến tán tâm hay định tâm gì cả. Tuy nhiên nếu định tâm được càng tốt nhưng không bắt buộc. Ta bà là cõi tán động, nhứt là thời mạt pháp, tâm chúng sanh tán loạn là chuyện đương nhiên thôi! Trong sách Niệm Phật Thập Yếu, Hoà thượng Thiền Tâm nói : “Từ tán tâm sẽ đi vào định tâm”. Chư tổ cũng dạy : “Viên thanh châu (cục phèn) bỏ vào nước đụt, nước đụt bắt buộc phải trong”.

Quý vị hãy kiên trì tu tập “Thật Thà Niệm Phật”, một câu Phật danh niệm đến cùng, hiện đời sẽ được “Nhập Tâm” đạt “Bất Niệm Tự Niệm”, an nhiên, hoan hỷ sống tự tại, trường thọ, tương lai sẽ được vãng sanh một đời thành Phật cứu độ chúng sanh

 

 Nam Mô A Di Đà Phật

 

Trich La Thu An Duong

Thich Minh Tue

Viết một bình luận