Niết bàn là gì, ở đâu ?

159.Niết bàn là gì, ở đâu ?

Niết bàn được xem là mục đích cứu cánh của đạo Phật, chỉ trạng thái tâm thức đã thanh lọc hết mọi vô minh phiền não, sự giải thóat khỏi tất cả mọi khổ đau, sự đọan diệt hòan tòan mọi tham ái, sự dập tắt tham sân si. Trạng thái an tịnh tuyệt đối không còn bị bốn tướng sanh lão bệnh tử chi phối nữa. Sự tận diệt tánh tham, sự tận diệt tánh sân và sự tận diệt tánh si là Niết Bàn.

Niết Bàn có thể chứng nghiệm được ngay trong xác thân này, trong thế giới này, trong cuộc sống hiện tại này, nghĩa là bất cứ trong giây phút nào con người không khởi tâm điên đảo, phân biệt chấp trước đối với cuộc sống, xa lìa được chấp ngã, không còn chấp cái tôi, cái của tôi và cắt đứt được cội nguồn tâm ý tham lam, sân hận và si mê là tâm hồn được thanh thản, tự do, tự tại, thì ngay giây phút đó là an lạc, giải thoát, là Niết bàn.

Nhận định

Sơ Tổ Thiện Đạo đại sư nói;” Cõi Cực Lạc là vô vi niết bàn, người vãng sanh Cực Lạc vì đã dứt trừ tham sân si nên đương nhiên chứng nhập Niết bàn” Thật là hạnh phúc biết bao ? Nam Mô A Di Đà Phật

Tâm Diệu

Thích Minh Tuệ

Viết một bình luận