Tri Phap

Tri  Phap

Hoi Thế nào là trì pháp? Trì là gìn giữ, chẳng hề bỏ mất. Pháp

 

Dap: là phương pháp tu hành. Nói một cách tổng quát, trì pháp

 là gìn giữ pháp môn mình đang tu. Nói theo pháp môn

 Tịnh độ, nếu chúng ta có nguyện vãng sanh chân thật thì

dù phải vào trong lửa địa ngục, nguyện tâm của mình 

 vĩnh viễvẫnn chẳng hề mảy may thay đổi. Do có tín tâm và

 nguyện lực mạnh mẽ và chân thật như vậy nên có thể

 phát sanh hiệu lực gìn giữ pháp mình tu, chẳng bị biến đổi bởi hoàn cảnh nhân sự, chẳng bị lạc đường, rẻ vào nẻo khác, thì đó gọi là trì pháp!

Lại nữa, do có tín tâm và nguyện lực kiên cố, nên Pháp thân huệ mạng thường luôn

 tăng trưởng, chẳng hề sụt lùi. Những điều như vậy, chúng ta phải thật sự làm mới có thể thấu hiểu và chứng nghiệm được những điều Phật dạy trong kinh.Nếu chỉ đọc kinh

 hoặc nghe người khác nói kinh mà chẳng thật sự làm, sẽ

 chẳng thể hiểu thấu những điều vi diệu trong kinh; đấy gọi

là “nói ăn mà chẳng thật sự ăn.” Do chẳng thật ăn nên

chẳng thật sự biết hương vị Đại thừa là như thế nào.

 

Trong kinh A Hàm của Tiểu thừa và kinh Duy Thức của Đại

 thừa Thỉ Giáo, Đức Phật đều nói, người chân thật tu hành

chẳng cần cầu xin mà vẫn được năm thứ thức ăn ngon, đó

là Thiền duyệt, Nguyện, Niệm, Giải thoát và Pháp hỷ. Thiền

 định dùng để bồi bổ tinh thần, nhẹ nhàng, thoải mái, nên

có ý nghĩa là ăn. Nguyện lực dùng để gìn giữ pháp, tăng

 trưởng Pháp thân, nên cũng có nghĩa là ăn. Hiện nay, phần

 đông chúng ta học Phật chẳng có thiền định, cũng chẳng có

nguyện lực thật sự, thì có khác gì nói ăn mà chẳng thật ăn.

Vì sao chúng ta tu hành khổ quá sức mà lại bị mắc vào tình

trạng này? Vì nguyện của chúng ta là giả, chẳng thật, nên

 chẳng thể biểu hiện được công đức lợi ích thật sự.

 

 Chúng ta có thể quán sát ở ngay nơi chính mình thì sẽ biết ngay!

 Khi chúng ta gặp cảnh giới hiện tiền, nguyện ấy liền bị biến đổi

 theo hoàn cảnh nhân sự, lúc buồn đời thì muốn vãng sanh, lúc

 yêu đời thì muốn ở lại thế gian để hưởng phước v.v…, đấy

chứng minh rõ ràng nguyện ấy là giả, chẳng thật. Thế nào mới là

nguyện chân thật? Nguyện lực giống như nguyện của A Di Đà

Phật lúc phát tâm tu Bồ-tát đạo mới là nguyện chân thật. Ngài

nguyện: “Dẫu cho thân vào trong lửa lớn, nguyện tâm như vậy

vĩnh viễn chẳng lui sụt.” Do nguyện của A Di Đà Phật là chân thật

 nên mới sanh ra hiệu lực, còn nguyện của chúng ta là giả nên cứ

 mong cầu mãi mà chẳng có hiệu lực chi cả.Bất luận trong cảnh

giới nào, nếu nguyện là chân thật thì nó tự nhiên kiên cố, chẳng

 thoái chuyển, chẳng đổi khác. Nguyện ấy có hiệu lực trì pháp và

 sanh ra các điều thiện khác đúng như lòng mong muốn.

 

Nếu chúng ta thật sự tin tưởng pháp môn Niệm Phật, thật sự tu

 hành đúng theo phương pháp Phật dạy trong kinh Vô Lượng

Thọ, thì tối đa là ba năm sẽ nắm chắc phần vãng sanh. Từ nay

trở đi sẽ chẳng còn lo sợ bị đọa trong lục đạo luân hồi nữa. Mặc

cho ai nói gì thì nói, mặc cho ai làm gì thì làm, nơi ta chẳng cần

những thứ ấy, nơi ta chỉ giữ lấy một quyển kinh Vô Lượng Thọ,

 một danh hiệu A Di Đà Phật là đủ để đi tới mức cuối cùng, vãng

sanh Cực Lạc, thấy Phật, ngộ vô sanh. Đây là một đại sự phi

 phàm mà chỉ có người thật sự tin tưởng, thật sự có nguyện

vãng sanh, mới có đủ năng lực làm được chuyện đại sự này.

Trong suốt ba năm đó, chúng ta làm những gì mà gọi là một đại

sự phi phàm?

 

Trong suốt ba năm, chúng ta chẳng làm bất cứ

chuyện gì khác, chỉ thật sự buông xả vạn duyên, chẳng khởi tâm

 động niệm, chẳng chấp trước, chẳng chạy lung tung khắp nơi

để tìm cầu, chẳng muốn xem kinh luận khác, chẳng muốn nghe

giảng cái này cái kia, chẳng muốn đến chùa này miếu nọ, cũng

chẳng muốn đi dự pháp hội khắp nơi v.v…., chỉ muốn ở một chỗ

 tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, niệm một danh hiệu Phật, cho

đến khi tâm mình thật sự thanh tịnh. Đây chính là ba năm

 nghiêm túc tu Căn Bản trí để chứng Pháp thân, thì đó chẳng

 phải một Đại sư phi phàm đó ư?

 

Ngược lại, nếu chúng ta không thật sự tin tưởng pháp môn

 Niệm, cứ mãi chạy lung tung để tìm cầu những thứ gì khác với

 một quyển kinh, một câu Phật hiệu, thì dù sau ba mươi năm

 hoặc ba trăm năm cũng vẫn là y như củ, vẫn chưa làm được

những điều mình mong cầu, vẫn chẳng có một chút tiến bộ nào

 cả, vẫn còn là một phàm phu chạy lung tung trong sanh tử luân

hồi, chưa chịu ngừng lại một chỗ.

 

Vì thế, người tu hành thật sự,trong Phật đường tại nhà, chỉ cần

thờ một bức tượng A Di Đà Phật, một quyển kinh Vô Lượng Thọ

hay kinh Di Đà, một lư hương, tối đa là thêm một cái dẫn khánh và

một cái mõ, ngoài mấy thứ này ra, thứ gì cũng đều chẳng có, càng

ít thứ rờm rà, càng tinh ròng niệm Phật, tâm càng chuyên nhất. Người

tu hành mà không tinh chuyên thì chẳng có cách nào hiểu được đạo lý

này? Chuyện này giống như người uống nước ấm lạnh tự mình

biết, người thật sự ăn món ăn ấy mới biết rõ nó ngon dở ra sao.

 

Nếu trong suốt ba tháng, chẳng đọc báo chí, chẳng nghe radio,

 chẳng xem TV, chẳng tiếp xúc với người khác, chẳng la cà

 chuyện gẫu, những thứ thù tạc chẳng cần thiết đều bỏ sạch,

chỉ tinh ròng niệm một quyển kinh Vô Lượng Thọ, chỉ chuyên

 nhất niệm một danh hiệu A Di Đà Phật, nhất định sẽ tự biết

 hương vị và ích lợi của pháp môn Tịnh độ là gì. Thật ra mà nói,

 nếu chúng ta chẳng có nguyện lực chân thật thì nhất định sẽ

chẳng thể duy trì cách tu trì này; khi cảnh giới khác bên ngoài

vừa đến, ngay lập tức dao động, lui sụt, chẳng giữ nổi chánh niệm.

 

Niệm ở đây nghĩa là gì? Niệm là cái tâm hiện tại, là một niệm

Chân tâm hiện tiền, chẳng phải là tâm quá khứ cũng chẳng phải

 là tâm vị lai. Chúng ta niệm một câu danh hiệu A Di Đà Phật chỉ

 bằng cái tâm hiện tại, chẳng xen tạp với tâm quá khứ và tâm vị

 lai, bèn có thể nhiếp trọn toàn bộ vô lượng công đức của Phật

Di Đà thành công đức của chính mình. Vì sao? Vì lúc niệm Phật

được nhất tâm, tâm mình và tâm A Di Đà Phật giao hòa như hai

 ánh sáng dung nhập lẫn nhau, trong ấy chẳng có giới tuyến.

 

Lúc ấy, một niệm tâm của mình gieo vào trong Nhất thừa Nguyện

 Hải của A Di Đà Phật, Nhất thừa Nguyện Hải của A Di Đà Phật

nhập vào tâm mình, tâm mình và tâm Phật chẳng hai, chẳng

khác, trong ấy chẳng có giới tuyến. Nếu chẳng có giới tuyến thì

 mình chính là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chính là mình. Niệm

Phật như vậy chẳng khác gì như hư không hợp cùng hư không,

như nước gieo vào trong nước; cho nên mới nói: “Một niệm

tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm

 Phật, một ngày tương ứng một ngày là Phật.”

 

 Phương pháp Niệm Phật này có công đức và hiệu quả thù thắng

 bậc nhất. Nếu chúng ta muốn tiêu tai miễn nạn, muốn tiêu trừ

nghiệp chướng, thì chẳng có phương pháp nào cao minh, hữu

 hiệu bằng phương pháp Niệm Phật tam muội. Vì vậy, khi chúng

 ta niệm Phật có còn phải bái sám hay không? Chẳng cần thiết!

 Pháp tu bái sám chẳng phải là cách tu Căn Bản trí. Bái sám còn

có năng và sở, có ta là phàm phu tạo ác nghiệp, có Phật là đấng

 độ sanh. Niệm Phật Nhất tâm Bất loạn dứt tuyệt cả năng lẫn sở,

 ngoài tâm chẳng có Phật, ngoài Phật chẳng có tâm, tâm ta và

 tâm Phật là một chẳng hai thì năng ở chỗ nào? sở ở chỗ nào?

 

Nếu chúng ta chẳng hiểu rõ đạo lý này thì tuy miệng niệm A Di

Đà Phật, nhưng trong tâm vẫn còn có năng và sở, vẫn còn hoài

 nghi Phật, vẫn chẳng tin vào chính mình, niệm Phật kiểu đó sẽ

chẳng thể cảm ứng đạo giao, chẳng thể phá được giới tuyến

ngăn cách giữa ta và Phật, nên chẳng thể nhập bào biển Nhất

thừa của A Di Đà Phật.

 

Hoài nghi Phật là gì? Miệng niệm Phật mà trong lòng hoài nghi

 chẳng biết A Di Đà Phật có biết mình đang niệm Ngài hay không,

 đó là hoài nghi trí vô đẳng vô luân thù thắng tối thượng của

Phật. Hoài nghi chính mình là gì? Ta nghĩ rằng một đời này đã

 tạo tội nghiệp quá sâu nặng, Phật có thể tha thứ cho ta hay

không? Phật có thể rộng dung cho ta hay không? Miệng niệm

Phật nhưng trong lòng chẳng tin Phật, lại chẳng tin chính mình,

đó chẳng phải tâm thanh tịnh, nên niệm lực chẳng tương ứng.

 Niệm kiểu ấy làm sao có thể cảm ứng đạo giao cho được?

 

Do vậy, Phật bảo chúng ta phải đọc kinh, nghe chú giải kinh nhằm

 phá nghi sanh tín. Một khi chúng ta thấu suốt lời kinh Phật dạy,

 liền đoạn hết nghi hoặc, tín tâm sanh khởi, khi ấy mới có thể

 niệm Phật với tâm thanh tịnh và bình đẳng, cảm ứng đạo giao

chẳng thể nghĩ bàn, công đức ấy to lớn vô cùng. Vì sao? Vì công

 đức ấy là vô lậu, chẳng có giới tuyến, chẳng có hình sắc và cũng

 chẳng số lượng để đo lường.

 

 Trước kia chúng ta niệm Phật suốt ngày từ sáng đến tối nhưng

 chẳng có một câu nào tương ứng, nhưng bây giờ thì khác hẵn,

 sau khi thấu hiểu đạo lý, niệm Phật câu nào cũng tương ứng,

 câu nào cũng đều là tín tâm thanh tịnh, câu nào cũng dung hội

 với A Di Đà Phật thành một thể. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh

giảng lý luận thấu triệt của pháp môn Niệm Phật chính là: “Tâm

 này là Phật, tâm này làm Phật.” Do tâm ta và tâm A Di Đà Phật

 tương ứng nên công đức đã tu từ vô lượng kiếp đến nay của A

 Di Đà Phật liền biến thành công đức của ta. Cho nên mới nói

pháp môn này chẳng thể nghĩ bàn, pháp môn này thù thắng bậc

nhất không có pháp môn nào sánh bằng. Cũng vì lẽ đó, hết thảy

 chư Phật đều tán thán, hết thảy Bồ-tát đều phải cầu sanh Cực

Lạc.

 

Nếu xét theo lý, “tâm này là Phật” có nghĩa là hết thảy chúng

sanh vốn đã thành Phật. Nhưng nếu xét trên sự thật, do tâm

chẳng tương ứng, niệm niệm đều nghĩ tới lục đạo, nghĩ tới

mười pháp giới, nên chẳng phải là Phật! Nay chúng ta niệm

một câu A Di Đà Phật là một niệm làm Phật, niệm hai câu A Di

Đà Phật là hai niệm làm Phật, cứ thế mà niệm niệm chẳng gián

 đoạn, thì niệm niệm đều làm Phật, như vậy sẽ thật sự thành

Phật.

 

Chúng ta niệm Bồ-tát bèn thành Bồ-tát. Chúng ta niệm

 Bích-chi Phật bèn thành Bích-chi Phật. Chúng ta niệm A-la-hán

 bèn thành A-la-hán. Chúng ta niệm tham, niệm sân, niệm si,

bèn thành địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Niệm nhân nào sẽ có

quả báo ấy hiện ra, nhân duyên quả báo chẳng sai sót mảy may.

 Một khi chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này, mới biết câu

 “tin sâu nhân quả” mà Phật nói trong Quán Vô Lượng Thọ Phật

Kinh chính là “Tâm này là Phật, tâm này làm Phật.” Niệm Phật là

 nhân, thành Phật là quả, niệm Phật thật sự tốt đẹp, rốt ráo nhu

vay do

Phiền não là nhân của sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi là quả báo của phiền não.

Như vậy nếu chúng ta muốn thoát lìa sanh  tử luân hồi, thì nhất định phải tiêu diệt nhân tố của sanh tử

 luân hồi, nhân tố đó chính là kiến tư, trần-sa và vô minh phiền

 não. Nặng nhất trong các phiền não là kiến giải sai lầm và tư

tưởng sai lầm, chúng được gọi gộp chung là kiến tư phiền não.

 Kiến phiền não sanh ra từ năm loại kiến giải sai lầm lớn, đó là

thân kiến, biên biến, giới thủ kiến, kiến thủ kiến, và tà kiến. Tư

 phiền não sanh ra từ năm loại tư tưởng sai lầm lớn, đó là tham,

 sân, si, ngạo mạn và nghi ngờ. Hiện nay chúng ta học Phật là để

 giải ngộ, giải ngộ giúp chúng ta đoạn mười kiến tu  Phiền não là nhân

của sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi là quả   bao cua kien tư phiền

não.

 

 Một khi đoạn hết mười điều này, phiền não chướng không còn

nữa, Pháp thân huệ mạng bèn tăng trưởng mà thoát khỏi lục

đạo luân hồi, chứng quả vị A-la-hán. Trong giáo pháp của Tiểu

 thừa, Đức Phật chỉ nói đến kiến tư phiền não, chứng quả cao

 nhất của hàng Thanh Văn là A-la-hán. Nhưng trong Đại thừa,

 Phật nói đến phá trừ cả ba thứ chướng: kiến tư phiền não, trần

-sa phiền não, và vô minh phiền não. Phá trừ kiến tư phiền não

 chẳng phải là chuyện dễ dàng, phá trừ trần-sa phiền và vô minh

phiền não lại càng khó hơn.

 

Nếu nói tới khả năng tự lực, phàm phu chúng ta hoàn toàn

 không có năng lực phá nổi các món phiền não này thì làm sao

thoát ra khỏi tam giới? Nay, Đức Phật vô cùng từ bi chỉ cho

chúng ta biết một pháp môn Niệm Phật cầu sanh Tịnh độ để giải

 thoát luân hồi sanh tử. Pháp đó là gì? Chính là Tín-Nguyện-Trì

danh!

 

Trước hết, chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ là để có sự hiểu biết

 và niềm tin sâu sắc đối với Tịnh độ, tin tưởng trí huệ, nguyện

lực và công đức của A Di Đà Phật, chẳng chút hoài nghi. Kế tiếp,

 chúng ta tin tưởng chính mình, rồi dùng cái tâm thanh tịnh như

 vậy để niệm Phật, nhằm đoạn trừ ba thứ kiến tư, trần-sa và vô

 minh phiền não, niệm niệm như vậy mới là chánh niệm, niệm

niệm như vậy nhất định có thể tương ứng với A Di Đà Phật,

trong tương lai khi lâm chung, A Di Đà Phật quyết định đến tiếp

 dẫn chúng ta. Phương pháp này vô cùng vi diệu và đòi hỏi sự

 tinh chuyên hành trì, không xen tạp, tức là tuyệt đối không

dùng phương tiện pháp nào khác pha trộn với pháp này, Càng

tinh chuyên niệm Phật bao nhiêu, càng dễ dàng phá trừ các lậu

hoặc (kiến, tư, trần-sa và vô minh) bấy nhiêu.

 

 Ngài Dại Thế Chí Bồ-tát dạy: “Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp

 nối, chẳng nhọc phương tiện, tự được tâm khai.” “Chẳng nhọc

 phương tiện” có nghĩa là chẳng xen tạp với bất cứ một pháp

 phương tiện nào khác, chỉ chuyên nhất nhiếp giữ một bộ kinh

Tinh độ (Kinh Vô Lượng Thọ hay kinh A Di Đà), một câu Phật

hiệu mà niệm đến cùng, thì sẽ đạt tới kết quả viên mãn; đó là

 “tự được tâm khai.” Tâm khai là giải thoát, là xuất ly tam giới

đến chỗ an vui Cực Lạc của Phật A Di Đà. Đây quả thật là một

 pháp thuần chánh bậc nhất trong hết thảy Đại thừa Phật pháp.

 

 Nếu chúng ta thật sự tin tưởng, nghiêm túc thực hiện đúng

theo lời dạy của Đại Thế Chí Bồ-tát, không xen tạp vào công phu

 niệm Phật bằng những pháp khác, thì sẽ đạt được Nhất tâm

 Bất loạn. Người đời thường hay lầm lẫn, thường bị mê hoặc

 bởi các pháp khác mà sanh tâm thoái chuyển hư ngụy đối với

pháp Niệm Phật Nhất tâm Bất Loạn, nên trong kinh Vô Lượng

Thọ Đức Phật nhắc nhở: “Phải nên kiên trì, không đuoc bo mat ở đây

 có nghĩa là “nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, chẳng

 được khởi vọng, tăng giảm kinh pháp, thường nhớ không dứt, nhanh

chứng đạo quả. Pháp ta như thế, nên nói như thế. 

 

Chỗ Như Lai làm, cũng nên làm theo, tu trồng phước thiện,

 cầu sinh Tịnh Ðộ.” Chúng ta phải biết, chữ “phước thiện

 phương tiện, tự được tâm khai.” Bởi vì chẳng có pháp tu phước

 thiện nào sánh bằng pháp tu phước thiện này nên Đức Phật bảo

 chúng ta phải nên kiên trì, không được bỏ mất.

 

Chúng  ta thấy đó, sự vui thế gian còn khiến con người quên mất

 mệt nhọc, tinh thần phấn chấn, huống gì là niềm vui trong Phật

 pháp. Trong kinh Vô Lượng Thọ, vương tử A Xà Thế gọi niềm

 vui khi nghe được kinh này là niềm vui lớn nhất trong tất cả

 niềm vui trong cuộc đời của một vị đế vương. Đấy đã cho chúng

 ta thấy, chẳng có gì vui bằng được nghe kinh Vô Lượng Thọ và

tiếng A Di Đà Phật. Vi sao niềm vui này lại lớn lao đến thế? Vì

trong lúc niệm kinh hay niệm Phật chúng ta đều có thể cùng chư

 Phật, Bồ-tát cảm ứng đạo giao, chúng ta có thể thật sự ngộ

 nhập nghĩa lý sâu xa, tinh hoa, ẩn kín, vi tế trong Phật pháp.

 

Đó đích thực là niềm vui sướng, khoái lạc chẳng gì bằng. Kinh diễn

tả, so sánh niềm vui sướng khôn xiết của một người nghe được

 kinh điển này giống như người đang đói được ăn, đang khát

 được uống, thì có niềm vui nào bằng niềm vui này. Kinh lại nói:

 “Tuy ăn như thế, nhưng thật chẳng ăn, thấy sắc ngửi hương,

 dùng ý để ăn. Sắc lực tăng trưởng, không có tiện uế, thân tâm

 nhu nhuyến, không tham đắm vị.” Nếu chúng ta cảm nhận được

 những điều này, thì đó cũng chính là ngộ nhập nghĩa lý sâu xa,

 tinh hoa, ẩn kín, vi tế chứa đựng trong kinh.

 

Do hiểu được ý nghĩa của chữ “ăn” trong kinh, nên mỗi khi đọc kinh, tinh thần

 tăng tấn gấp trăm lần, chẳng mệt mỏi. Nếu lúc niệm kinh mà

 thấy mệt mỏi tức là hoặc chẳng hiểu lợi ích của việc niệm kinh,

 hoặc công phu chẳng đúng pháp, hoặc nghiệp chướng còn rất

nặng. Người niệm kinh rơi vào tình trạng này, phải dùng

phương pháp niệm Phật để tiêu trừ nghiệp chướng. Khi công

phu niệm Phật đắc lực, nghiệp chướng dần dần tiêu trừ, lúc

niệm kinh mới có pháp hỷ.

 

Thuở xưa, lúc Đức Phật còn tại thế, đệ tử Phật thông thường là

những vị xuất gia với Phật, mỗi ngày các Ngài chỉ ngủ bốn tiếng

đồng hồ, ăn một bữa trước ngọ là đủ, vì sao? Vì pháp hỷ của các

 Ngài sung mãn. Mỗi ngày các Ngài đều được ở chung với Phật,

 Bồ-tát và A-la-hán, nên thường sanh tâm hoan hỷ, tâm địa

thanh tịnh, chẳng cần ngủ nghĩ, ăn uống nhiều mà luôn cảm

thấy sắc lực tăng trưởng, thân tâm nhu nhuyến, không tham

đắm hương vị. Hiện nay chúng ta mỗi ngày, ăn ba bữa cơm, ngủ

tám, chín tiếng đồng hồ, lại còn ăn thêm quà vặt hay nghĩ xả

hơi; thế mà lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, nên lúc niệm kinh,

 niệm Phật thường bị buồn ngủ, hôn trầm.

 

Đấy đều là do vọng

tưởng quá nhiều, nghiệp chướng quá nặng, phần lớn năng

lượng từ thức ăn đưa vào thân thể đều dùng để cung cấp cho

vọng tưởng và nghiệp chướng, chớ chẳng phải để nuôi dưỡng

thân thể và tinh thần. Cho nên, thân tâm lúc nào cũng cảm thấy

 rất mệt mỏi. Vậy thì thay gì mỗi ngày chúng ta lo ăn, lo ngủ đến

 nỗi đầu óc mê hoặc, điên đảo, sao chẳng dùng thời gian ấy để

niệm kinh, niệm Phật? Suốt ngày từ sáng đến tối, chẳng cần

phương tiện nghi thức chi hết, bất luận trong hoàn cảnh nào,

 thuận cảnh hay nghịch cảnh, đều thường luôn niệm kinh, niệm

 Phật, chẳng khởi vọng tưởng, thì thân tâm sẽ được khỏe mạnh,

pháp hỷ sung mãn, trí huệ tăng trưởng, vui vẻ tự nhiên, chẳng

có phiền não, chẳng còn ưu lự nữa,

 

Phật pháp ví dụ đó là ăn xong, bèn tiêu hóa được thức ăn. Niệm Phật,

niệm kinh chính là thức ăn tinh thần bổ dưỡng nhất, có thể giúp chúng ta sắc lực

 tăng trưởng, thân tâm nhu nhuyến mà lại chẳng sanh tiện uế,

chỉ cần dấy khởi tinh thần niệm Phật, niệm kinh, bèn khiến

quên mất mệt nhọc, giống như khi ăn đồ ăn vào bụng sẽ chẳng

còn đói nữa.

 

Thật sự mà nói, bốn thứ Nguyện, Niệm, Giải Thoát và Pháp Hỷ

đều xuất hiện từ trong định. Chúng ta tu pháp môn Tịnh độ, sử

dụng phương pháp Niệm Phật, nhất định phải dùng tâm thanh

tịnh, tâm bình đẳng, tâm tin tưởng chân thật và nguyện thiết

 tha, mới có cảm ứng với Phật, Bồ-tát mà được bốn thứ Nguyện

, Niệm, Giải Thoát và Pháp Hỷ. Sự cảm ứng ấy chẳng phải là thấy

 Phật, thấy Bồ-tát hiện thân phóng quang tỏa ánh sáng rúng

động cả trời đất, mà là cảm giác sung sướng bằng cái tâm thanh

tịnh, không phiền não của chính mình.

 

Thậm chí do niệm kinh,niệm Phật có cảm ứng, nên thân thể khỏe mạnh, bệnh củ chẳngcần chửa trị mà tự nhiên tiêu trừ. Đấy là cảm ứng thật sự, chẳng phải giả. Còn nếu như thường thấy Phật, Bồ-tát mà phiền não và bệnh tật chẳng giảm bớt chút nào, ngược lại còn gia tăng thêm, thì đó chẳng phai  cảm ứng thật mà là mê hoặc điên đảo

 

. Chúng ta niệm kinh, niệm Phật khôi phục được tâm lý lành

mạnh, khôi phục tâm thanh tịnh thì trăm thứ bệnh đều dứt trừ,

 chẳng thể sanh. Khi tâm thanh tịnh đến cùng cực, thân thể sẽ

tự tỏa mùi thơm, sẽ tự phóng quang, đó mới là công phu chân

 thật. Còn những chuyện đồn đãi bên ngoài, người thấy chuyện

 vi diệu này, người thấy sự nhiệm mầu kia, đều chẳng thể tin

tưởng nổi.

 

Tâm chẳng thanh tịnh thì thân sẽ có tật bệnh, lại bốc

ra mùi hôi, thường gặp ma quỷ và ác mộng v.v…; đó là nghiệp

chướng quá nặng nề. Nếu là như vậy thì hãy nghiêm túc niệm

Phật, dùng cái tâm này, phương pháp này, lý luận này để tiêu

trừ nghiệp chướng. Thân tâm khỏe mạnh, tinh thần vui sướng là

 những điều đạt được trước mắt, nhà Phật gọi đó là hoa báo.

Quả báo sẽ là chín phẩm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế

 Giới làm Bồ-tát, làm Phật; đây mới là quả báo trang nghiêm thù

thắng không đâu sánh bằng do từ công đức thọ trì Phật pháp.

 

Diệu Âm Trí Thanh

Thich Minh Tue

Viết một bình luận