Diệt hết tham sân si

Câu 37. Diệt hết tham sân si

Phật Tử hỏi :

Có người nói: “Chỉ cần diệt hết tham sân si thì đương nhiên vãng sanh Cực Lạc, có phải vậy không thưa Thầy?”

 

Đáp :

A Di Đà Phật

Đâu có chuyện đó. Trên đời này vạn sự, vạn vật đều phải có nhân có quả, không bao giờ có chuyện đương nhiên cả. Vã lại, cõi Cực Lạc là cõi Tịnh độ của Phật, cõi nhứt chân pháp giới lại càng không có lẽ đương nhiên. Mặt khác, diệt tham sân si đâu phải là chuyện dễ. Diệt hết tham sân si thì đắc quả A La Hán, thành thánh nhân rồi. Thử hỏi đời mạt pháp này mấy ai làm được ? Muốn chắc chắn được vãng sanh Cực Lạc, điều dễ làm nhứt, ai ai cũng làm được, đó là niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm (hãy đọc sách “Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh”).

A Di Đà Phật