Điều kiện vãng sanh

Câu 44. Điều kiện vãng sanh

Phật Tử hỏi :

Bạch thầy,

Như Thầy giải đáp trong câu 43, thời Mạt pháp không có người tu chứng, vậy làm sao vãng sanh thưa Thầy ?

 

Đáp :

A Di Đà Phật

Đúng vậy, thời Mạt pháp không có người tu chứng. Kinh Đại Tập dạy “Thời mạt pháp ức ức người tu hành, hiếm có người đắc đạo, duy nhờ Niệm Phật mà được giải thoát”. Thật vậy thời này căn cơ chúng sanh hạ liệt (thấp kém), không đủ khả năng tự lực tu hành để chứng đắc. Muốn được giải thoát, không có cách nào khác hơn là chọn pháp Niệm Phật để hành trì, theo đúng lời dạy của đức Thế Tôn (Kinh Đại Tập vừa nói trên).

Trong Tam kinh Tịnh độ (Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ) đâu có bắt buộc phải tu chứng mới được vãng sanh, vã lại hành giả có thể mang theo nghiệp mà  vãng sanh (Đới nghiệp vãng sanh). Trong các kinh Tịnh độ ấn định, hành giả sẽ được tiếp dẫn vãng sanh với điều kiện đáp ứng được một trong bốn điều kiện  sau đây:

Trước giờ phút lâm chung :

  1. Niệm Phật đạt Nhứt Tâm Bất Loạn  (Kinh A Di Đà)
  2. Niệm Phật  A Di Đà 10 câu  (Nguyện thứ 18 Kinh Vô Lượng Thọ)
  3. Niệm Phật  A Di Đà 1 câu (Kinh Quán Vô Lượng Thọ)
  4. Vì lý do gì đó không Niệm Phật được, chỉ cần khởi ý muốn vãng sanh (Kinh Pháp Cổ)

Điếu kiện vãng sanh quá dễ dàng như vậy, thế mà chư Tổ nói : “Người niệm Phật nhiều như bông soài, trứng cá, nhưng người được vãng sanh lại quá ít như sừng lân”. Tại sao vậy ? Kính xin quý liên hữu hãy đọc sách “Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh – Phần Lý do không  vãng sanh” thì sẽ rõ hơn.

A Di Đà Phật.